Onze diensten

Wij richten onze diensten voornamelijk tot ondernemingen en openbare diensten. Wij staan tevens kaderleden en bestuurders bij met specifieke behoeften in sociaal recht en HR-fiscaliteit.

Grote ondernemingen

De cliënteel van Sotra bevat grote ondernemingen, uit verschillende sleutelsectoren van de economie: transport, distributie, gezondheid, de financiële sector, detailhandel, enz.

De materies die wij voor de ondernemingen behandelen, omvatten met name:

 • De meeste, grote ondernemingen beschikken over een HR of juridisch departement, bestaande uit één of meerdere specialisten in het sociaal recht.

  Wij werken zeer nauw met hen samen wanneer zij zich specifieke, complexe vragen stellen of wanneer de belangen groot zijn en een externe blik noodzakelijk is.

  In dit geval ondersteunt onze diepere kennis van het sociaal recht of onze toegang tot specifieke informatie, de specialisten binnen de onderneming.

 • Iedere grote onderneming heeft een ondernemingsraad, een CPBW en een vakbondsafvaardiging. Waarbij u de dagelijkse relaties met deze organen verzorgt, kan bij bepaalde delicate vraagstukken evenwel een externe bijstand aangewezen zijn.

  Wij begeleiden u bij de sociale verkiezingen (met inbegrip van betwistingen), maar tevens bij de werking ervan: vaststelling van het interne reglement en de bevoegdheden, herstructureringsprocedures, litiges, enz.

  Ons aanbod omvat eveneens bijstand bij sociale verzoeningsprocedures, collectieve conflicten (staking, lock-out) evenals de vertegenwoordiging van uw onderneming bij procedures tot opheffing van de bescherming van beschermde werknemers.

 • Wanneer een betwisting ontstaat, is het onze filosofie om een minnelijk akkoord te bereiken. In bepaalde gevallen kan een gerechtelijke procedure echter niet vermeden worden.

  De advocaten van Sotra zijn het gewoon om naar de arbeidsgerechten te gaan, en pleiten op geregelde basis zowel in het Frans als in het Nederlands. Onze ervaring omvat zowel individuele als collectieve conflicten, met name bij ontslagprocedures, stakingen en herstructureringen.

  Wij zullen tevens de verzoeningsprocedures aanwenden, wanneer dit aangewezen is en de partijen in het conflict dit aanvaarden.

 • Bovenop het vaste loon, kennen de meeste ondernemingen “extralegale” voordelen toe en een variabel loon. Indien deze alternatieven niet op correcte wijze worden ingevoerd, kan dit nadien bij een RSZ-controle of bij het vertrek van de werknemer voor een onaangename verrassing zorgen.

  Om slechte verrassingen te vermijden, voeren wij een volledige audit door van uw huidige situatie. Wij identificeren daarbij de praktijken die dienen gecorrigeerd te worden, maar tevens de bestaande mogelijkheden waarvan uw onderneming nog geen gebruik maakt met betrekking tot de voordelen van alle aard, en die u zullen toestaan om besparingen te realiseren.

  Ten slotte begeleiden wij u van A tot Z bij het doorvoeren van de aangeduide wijzigingen.

 • Voor bepaalde vertrekken uit de onderneming is een bijzondere aandacht en behandeling aangewezen gelet op het strategische of financiële belang ervan.

  Wij begeleiden u bij de verschillende stappen van deze delicate operatie: voorbereiding en berekeningen, presentatie van mogelijke scenario’s, het vaststellen van een “vertrekpakket” en het voeren van de vertrouwelijke onderhandelingen.

  Indien mogelijk, streven wij daarbij in de eerste plaats een win-win situatie na voor de betrokken partijen.

 • Het sociaal recht is sterk gereglementeerd en de naleving ervan wordt dan ook nagegaan door de overheden.

  Bij controle van de inspectiediensten (RSZ, arbeidsinspectie, welzijn, enz.) assisteren wij u  bij het voorbereiden van deze bezoeken en verhoren. Wij analyseren de situatie en identificeren eventuele problemen die besproken zullen worden.

  Wij staan u bij bij een eventueel verhoor en adviseren u over de best te volgen weg. Wij onderhandelen met de overheden en vertegenwoordigen u bij het arbeidsauditoraat en bij de burgerlijke of strafrechtelijke procedures die worden opgestart naar aanleiding van deze controles, indien dit nodig zou zijn.

 • Dankzij haar geografische ligging en de aanwezigheid van internationale instellingen, geniet België van meerdere troeven om multinationale ondernemingen en buitenlandse kaderleden aan te trekken.

  Ofschoon bepaalde ondernemingen beschikken over een personeelsdienst die de internationale mobiliteit van hun personeel coördineren, hebben zij in bepaalde gevallen bijstand nodig voor de wettelijke gevolgen ervan (m.b.t. fiscaliteit, sociale zekerheid, immigratie).

  Wij adviseren onze cliënten bij het opstellen van de geschikte structuren om deze internationale mobiliteit te organiseren (detachering, transfer, payroll split, specifieke fiscale situatie) bij het beheer van hun fiscale en sociale situatie, alsook bij het nakijken van de huidige situaties. Wij brengen ten slotte oplossingen aan voor het verlagen van de budgetten voor deze internationale mobiliteit. 

Publieke Sector

Het cliënteel van Sotra bestaat uit verschillende overheidsdiensten, lokale besturen en publiekrechtelijke ondernemingen.

Wij adviseren hen zowel inzake ambtenarenrecht als betreffende de tewerkstelling van contractuele werknemers en staan hen bij in gerechtelijke procedures.

Onze expertise voor deze werkgevers uit de publieke sector omvat onder andere:

 • Wij staan de HR-diensten bij om hun dagelijkse vragen te beantworden inzake de toepassing van het sociaal recht en/of van het administratief statuut van hun organisatie inzake aanwerving, promotie, arbeidsduur, verloven en ziekte, loon, mobiliteit, ...

   

  Onze diepgaande kennis van het sociaal recht voor de publieke sector, alsook van de praktijken bij andere werkgevers in de publieke sector, laat ons toe om praktische en innovatieve oplossingen op maat uit te werken.

 • Omdat de formele en materiële motiveringsplicht vrijwel in elke procedure tot schorsing en vernietiging van een administratieve rechtshandeling ter discussie gesteld worden, is een degelijke voorbereiding van administratieve rechtshandelingen noodzakelijk.

  Wij staan de publieke werkgevers bij in de beoordeling en de samenstelling van het dossier (de materiële motivering), alsook in de redactie van de motivering van een beslissing zelf (de formele motivering).

  Op die manier trachten wij preventief eventuele procedures te vermijden.

 • In vele administraties en publieke bedrijven worden ook contractuele werknemers tewerkgesteld, vaak naast statutaire werknemers. Voor vele aspecten van de sociale reglementering bevinden zij zich in een grijze zone tussen het privaat en publiek recht, waarbij niet elke situatie uitdrukkelijk door de wetgever geregeld is.

  Wij staan de publieke werkgevers bij om de complexe vraagstukken die daarmee gepaard kunnen gaan op te lossen.

  Verder hebben de advocaten van Sotra een ruime ervaring in het begeleiden van ontslagdossiers, waaronder ontslagen om dringende reden.

 • Ook publieke werkgevers kunnen zich genoodzaakt zien om hun organisatie en werkwijze aan te passen.  Dit kan gepaard gaan met herstructureringen, het stopzetten of overdragen van bepaalde activiteiten.

  Onze advocaten staan de publieke werkgevers bij in het zoeken naar concrete oplossingen en de wijze waarop deze reorganisaties kunnen doorgevoerd worden, binnen het specifieke reglementair kader van de publieke sector.

  Wij stellen onze ervaring ter beschikking bij het uitschrijven van de collectieve akkoorden met de sociale partners en bij het praktisch organiseren van een reorganisatie.

 • Les avocats de Sotra ont acquis une large expérience en matière de licenciement des travailleurs contractuels du secteur public, en ce compris le licenciement pour motif grave.

  Ils s’assurent que le licenciement envisagé réponde aux exigences légales imposées par le droit du travail (calcul de préavis, outplacement,…) mais aussi aux contraintes nouvelles qui s’appliquent désormais de manière spécifique aux employeurs publics notamment en matière de motivation et d’audition préalable du travailleur.

  Ils accompagnent les employeurs publics dans la mise en œuvre des procédures spécifiques prévues par la loi (e.a. régimes de protection) ou qu’ils auraient le cas échéant instaurées.

 • Les employeurs publics peuvent également être contraints d’adapter leur organisation au moyen de restructurations, de cessations ou de transferts d’activités déterminées.

  Nos avocats assistent les employeurs publics en élaborant des solutions concrètes qui permettent de réaliser ces opérations en tenant compte des spécificités du cadre réglementaire propre au secteur public.

  Nous mettons notre expérience à profit lors de la négociation avec les partenaires sociaux ainsi que lors de la mise en œuvre effective de la réorganisation.

 • Nous conseillons les employeurs publics dans leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale (ONSS, …) et lors de contrôles de l’inspection.

  Nous les assistons dans le suivi des dossiers en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

  Nous les représentons également en justice dans ces matières.

KMO

KMO's zijn de economische longen van ons land. Het aanbod van Sotra voor hen is zeer uitgebreid en aangepast aan het aantal werknemers dat zij in dienst hebben. De onderwerpen die wij voor deze ondernemingen behandelen zijn de volgende:

 • Het arbeidsreglement is een fundamenteel document. Naast de wettelijke bepalingen raden wij aan om er ook een aantal facultatieve bepalingen aan toe te voegen om op een efficiënte wijze de belangen van uw onderneming te beschermen. Het is dan ook niet altijd aangewezen om zich louter te baseren op een standaarddocument…

  Ons aanbod omvat een audit van uw arbeidsreglement en van uw interne procedures (internet, car policy, enz.), gevolgd door een grondige herziening, en dit tegen de forfaitaire prijs die wij op voorhand afspreken. 

 • Voor iedere onderneming is het noodzakelijk dat de uurroosters aangepast zijn aan hun activiteiten en hun noden. In deze sterk gereglementeerde materie, kunnen wij u helpen om arbeidsregimes in te voeren, die u toelaten om uw noden af te stemmen aan de arbeidsregimes van de werknemers.

  Wij begeleiden u bij het invoeren van alternatieve en moderne arbeidsregimes, zoals telewerk.

 • Bovenop het vaste loon, kennen de meeste KMO's “extralegale” voordelen toe en een variabel loon. Indien deze alternatieven niet op correcte wijze worden ingevoerd, kan dit nadien bij een RSZ-controle of bij het vertrek van de werknemer voor een onaangename verrassing zorgen.

  Om slechte verrassingen te vermijden, voeren wij een volledige audit door van uw huidige situatie. Wij identificeren daarbij de praktijken die dienen gecorrigeerd te worden, maar tevens de bestaande mogelijkheden waarvan uw onderneming nog geen gebruik maakt met betrekking tot de voordelen van alle aard, en die u zullen toestaan om besparingen te realiseren.

  Ten slotte begeleiden wij u van A tot Z bij het doorvoeren van de aangeduide wijzigingen.

 • Ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging: éénmaal een zekere drempel van werknemers wordt overschreden wordt de deelname van de werknemers aan bepaalde aspecten van het beheer van uw onderneming een realiteit.

  Wij helpen u met al uw vragen over deze overlegorganen: oprichting bij de sociale verkiezingen, functionering, herstructueringsprocedurers, rechtszaken...

  Ons aanbod omvat eveneens bijstand bij sociale verzoeningsprocedures, collectieve conflicten (staking, lock-out) evenals de vertegenwoordiging van uw onderneming bij procedures tot opheffing van de bescherming van beschermde werknemers.

 • Wanneer een betwisting ontstaat, is het onze filosofie om een minnelijk akkoord te bereiken. In bepaalde gevallen kan een gerechtelijke procedure echter niet vermeden worden.

  De advocaten van Sotra zijn het gewoon om naar de arbeidsgerechten te gaan, en pleiten op geregelde basis zowel in het Frans als in het Nederlands. Onze ervaring omvat zowel individuele als collectieve conflicten, met name bij ontslagprocedures, stakingen en herstructureringen.

  Wij zullen tevens de verzoeningsprocedures aanwenden, wanneer dit aangewezen is en de partijen in het conflict dit aanvaarden.

 • Het sociaal recht is sterk gereglementeerd en de naleving ervan wordt dan ook nagegaan door de overheden.

  Bij controle van de inspectiediensten (RSZ, tax, arbeidsinspectie, welzijn, enz.) assisteren wij u  bij het voorbereiden van deze bezoeken en verhoren. Wij analyseren de situatie en identificeren eventuele problemen die besproken zullen worden.

  Wij staan u bij bij een eventueel verhoor en adviseren u over de best te volgen weg. Wij onderhandelen met de overheden en vertegenwoordigen u bij het arbeidsauditoraat en bij de burgerlijke of strafrechtelijke procedures die worden opgestart naar aanleiding van deze controles, indien dit nodig zou zijn.

 • Voor ons is het een erezaak steeds onmiddellijk beschikbaar te zijn om de vragen die u zich stelt bij u dagelijks personeelsbeheer onmiddellijk te beantwoorden. Meestal zullen wij u onmiddellijk een antwoord bezorgen, hetgeen wij vervolgens schriftelijk bevestigen.

  Complexere vragen zullen wij behandelen binnen de afgesproken termijn en onder de vorm die voor u het meest geschikt is: een kort of gedetailleerd, schriftelijk advies.

Start­up

Sotra begeleidt startups bij hun eerste stappen in de complexe wereld van het arbeidsrecht. Wij hebben diensten op maat ontwikkeld om hen een goede start te verzekeren. De tarieven voor deze diensten houden rekening met de specifieke situatie van jonge ondernemingen, en omvatten onder meer:

 • Iedere opstartende onderneming, ongeacht haar omvang, moet beschikken over een aantal documenten: arbeidsovereenkomsten, een arbeidsreglement, specifieke procedures, enz. Wij bezorgen u een startpakket van modellen van hoge kwaliteit. Wij overlopen deze vervolgens samen met u om ze verder aan te passen volgens de noden van uw onderneming.

  Bovendien zorgen wij voor checklists die ervoor zorgen dat uw onderneming in lijn is met de sociale wetgeving.

  Voor deze diensten gelden forfaitaire tarieven, rekening houdende met uw situatie als opstartende onderneming. 

 • De opstart van de payroll bij uw sociaal secretariaat is nog maar het begin - tenminste indien uw onderneming up-to-date wil zijn met betrekking tot employee benefits.

  Naast het vast loon kunt u aan uw werknemers, kaderleden en bestuurder een waaier aan voordelen aanbieden die zowel op sociaal en fiscaal vlak interessant zijn - dit uiteraard binnen de wettelijke grenzen en rekening houdende met de omvang van uw onderneming.

  Wij stellen u het  volledige scala van de bestaande mogelijkheden voor en helpen u om deze op een correcte en voordelige wijze te implimenteren. 

 • Wanneer u bepaalde arbeidsrechtelijke vragen heeft, kunt u beroep doen op onze telefonische bijstand. In de meerderheid van de gevallen bezorgen wij meteen een antwoord, dat wij vervolgens schriftelijke bevestigen.

  Deze dienst zorgt ervoor dat u geen fouten begaat doordat u onmiddellijk geïnformeerd wordt over de correcte handelswijze. 

  Wij bieden jonge ondernemingen abonnementsformules aan voor deze eerstelijnsbijstand om hen toe te laten hun juridische budget op gepaste wijze te beheren.

 • Al onze advocaten zijn ervaren docenten die les geven aan de universiteit of die regelmatig spreken op seminaries.

  Wij hebben voor onze cliënten een gevarieerd programma ontwikkeld voor interne opleidingen over specifieke onderwerpen: aanwerving, loon, rechten voor werknemers, ontslag, enz. Deze opleidingen worden op een zeer praktijkgerichte wijze georganiseerd, waarbij verschillende voorbeelden en case-studies worden besproken. Hierdoor ontwikkelen de HR-verantwoordelijken en het line-management van uw onderneming de juiste reflexen, zelfs al zijn ze geen specialisten in sociaal recht. 

  Ieder programma  wordt nauwgezet op maat samengesteld, in functie van de doelgroep. Aarzelt u niet ons te contacteren om dit aanbod verder te ontdekken.

Particulieren

Ofschoon Sotra voornamelijk werkgevers adviseert, staan wij tevens particulieren bij indien er geen belangenconflict speelt.

Wij begeleiden u bij de belangrijke stappen van uw professionele leven, of u nu kaderlid of bestuurder bent, werknemer of zelfstandige:

 • door het nagaan van de aangeboden arbeidsvoorwaarden bij uw aanwerving
 • door het voorbereiden van de passende management- of dienstverleningsovereenkomsten
 • door u te helpen bij het opstarten van een (management) éénmansvennootschap
 • door tussen te komen bij een conflict met uw werkgever of opdrachtgever
 • door samen met u of in uw naam uw vertrekvoorwaarden te onderhandelen
 • door u bij te staan bij een gerechtelijke procedure