CORONAVIRUS IN BELGIË
WAT JE ALS WERKGEVER MOET WETEN

Hieronder vindt u een antwoord op de belangrijkste vragen inzake de impact van COVID-19 op de werking van de onderneming. Deze informatie wordt geactualiseerd van zodra de overheid nieuwe maatregelen aankondigt of wanneer er nieuwe vragen zouden rijzen. Dit betreft algemene informatie: voor een gedetailleerd advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten of met onze taskforce: covid@sotra.be

 • Sociale inspecteurs krijgen nieuwe bevoegdheden om de naleving van opgelegde maatregelen inzake de beperking van de verspreiding van het coronavirus te handhaven. In dit kader worden eveneens nieuwe sancties in het sociaal strafwetboek voorzien. 

  Bevoegdheden van de sociale inspecteurs

  Het toezicht op de naleving van de dringende maatregelen in de bedrijven teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, wordt toevertrouwd aan tal van sociale inspectiediensten (Toezicht op het welzijn op het werk, Toezicht op de sociale wetten, RSZ, RVA, FEDRIS, RIZIV, enz.). Deze controle heeft in de eerste plaats betrekking op de social distancing en de toepassing van adequate veiligheidsmaatregelen. 

  Sancties bij niet-naleving van de "Covid-19" preventiemaatregelen

  De schending van de verplichtingen inzake de dringende maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, is voortaan strafbaar. 

  Dit heeft onder meer betrekking op de volgende verplichtingen (indien van toepassing): 

  • Verplichte sluitingsmaatregelen (bv. discotheken), 
  • Het verplicht dragen van mondkapjes door het personeel, 
  • Het terbeschikkingstellen van handhygiëne producten aan het personeel, 
  • Het doen respecteren van de regels inzake social distancing,
  • Het nemen en afdwingen van de passende veiligheidsmaatregelen.

  Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld kan de werkgever een strafrechtelijke boete (tussen 400 tot 4.000 EUR) of een administratieve boete (tussen 200 tot 2.000 EUR) worden opgelegd, hetgeen overeenkomt met een sanctie van niveau 2 van het Sociaal Strafwetboek.

  Hierbij nog twee belangrijke verduidelijkingen:

  • Het bedrag van de eventuele boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers;
  • Deze sanctie kan niet alleen opgelegd worden aan de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, maar aan "eenieder" die de verplichtingen binnen de onderneming niet naleeft (bijvoorbeeld een werknemer die de maatregelen van zijn werkgever niet respecteert, leveranciers, onderaannemers en hun werknemers, schoonmaakpersoneel van een extern bedrijf, enz.).

  Te onthouden?

  Tal van sociale inspectiediensten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de dringende maatregelen in de ondernemingen teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze controle heeft in de eerste plaats betrekking op de social distancing en de toepassing van adequate veiligheidsmaatregelen.

  Inbreuken gepleegd door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, alsook "eenieder" die in de onderneming de verplichten niet naleeft, kan leiden tot een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 EUR of een administratieve boete van 200 tot 2.000 EUR. 

  Bron:

  Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020, p. 49515.

 • In deze Sotra Praktijkgids geven we een beknopt antwoord op de belangrijkste vragen die werkgevers zich in het kader van de Covid-19-crisis stellen. U kan onze Praktijkgids raadplegen door op deze link te klikken.

  (Informatie actueel tot en met 10 augustus 2020)

 • De bijzondere situatie van de werkgevers in de publieke sector vereist een specifieke benadering van hun vragen inzake de covid-19 crisis.

  Hiervoor hebben we een speciale Q&A ontwikkeld (document in het Frans), die u hier kunt downloaden.

  Veel leesplezier

 • Hieronder kan u onze recente newsberichten nalezen over sociaalrechtelijke vragen die verband houden met covid-19.

 • Ondernemingen die “uitzonderlijk hard getroffen” zijn door de corona pandemie én die de RVA hiervan tijdig op de hoogte brengen, kunnen ook na 31 augustus 2020 nog gebruik maken van het vereenvoudigd regime “tijdelijke werkloosheid – Covid 19”.

   

  1. Context

  Sinds 13 maart 2020 en tot 31 augustus 2020 geldt er een vereenvoudigd regime van “tijdelijke werkloosheid Covid-19”.

  De belangrijkste uitgangspunten van dit regime zijn (i) een soepele interpretatie van het begrip overmacht, waarbij alle situaties van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de Covid-crisis als overmacht beschouwd worden en (ii) een administratieve vereenvoudiging van de formaliteiten die zowel de werkgevers als de werknemers normaal gezien moeten respecteren.

  Vanaf 1 september 2020 zullen evenwel enkel nog “uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren en ondernemingen” gebruik kunnen maken van dit vereenvoudigd regime en dit voorlopig tot 31 december 2020.

  De overige werkgevers die vanaf 1 september 2020 nog personeel tijdelijk werkloos willen stellen omwille van een daling van het werkvolume omwille van economische redenen, zullen hiervoor opnieuw de bestaande procedures moeten volgen. De voorwaarden en procedures voor economische werkloosheid kan u nalezen op deze infofiche van de RVA.

   

  2. Formaliteiten te vervullen door de uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen

  Om verder gebruik te kunnen maken van het vereenvoudigd regime “tijdelijke werkloosheid Covid-19”, moeten werkgevers vanaf 1 september 2020 kunnen aantonen dat:

  • Zij behoren een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de regering, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd, of; 
  • Zij tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid gekend hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (voor bijkomende toelichtingen: klik hier).

  Indien de onderneming aan één van deze twee voorwaarden voldoet, dan moet de onderneming een formulier C106A-CORONA-HGO per e-mail te versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is.

  De RVA heeft 2 weken de tijd om te antwoorden op de aanvraag. Bij een positief antwoord kan de onderneming ook na 31 augustus 2020 tijdelijk verder gebruik maken het vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid Covid-19.

   

  Te onthouden ?

  Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel “uitzonderlijk hard getroffen” sectoren en ondernemingen nog verder gebruik maken van vereenvoudigd regime tijdelijke werkloosheid Covid-19 en dit in principe tot en met 31 december 2020.

  Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, moeten zo snel mogelijk en bij voorkeur uiterlijk 17 augustus 2020 een specifiek formulier indienen bij de RVA. De termijn om goedkeuring te krijgen van de RVA bedraagt immers maximaal 2 weken.

 • In deze zomerperiode keren heel wat werknemers terug van een reis uit het buitenland, al dan niet na een verblijf in een zogenaamd “risicogebied” (de oranje of rode zones). Werknemers die uit dergelijke zones terugkeren, moeten worden getest en in quarantaine worden geplaatst (aanbevolen of verplicht). Hierna bespreken we de arbeidsrechtelijke implicaties van deze uitzonderlijke situatie.

  Context: een korte opfrissing

  In het kader van de Covid-19 crisis doet de Belgische overheid aanbevelingen en legt zij beperkingen op betreffende reizen naar het buitenland.

  Op dit moment worden zogenaamde "niet-essentiële" reizen (bijv. toeristische reizen) in principe alleen binnen de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk toegelaten. Dit gebied is onderverdeeld in drie geografische zones, afhankelijk van het gezondheidsrisico:

  • "Groene Zones", die niet onderhevig zijn aan bijzondere beperkingen;
  • "Oranje Zones", waarvoor de Belgische autoriteiten een reis afraden. Reizigers die terugkeren uit deze zones worden geadviseerd om getest en in quarantaine geplaatst te worden;
  • "Rode Zones", waarvoor de Belgische autoriteiten een reis formeel verbieden. Reizigers die uit deze zones terugkeren, moeten een test ondergaan en in quarantaine worden geplaatst.

  De FOD Buitenlandse Zaken werkt de lijst van de betrokken landen of regio's regelmatig bij.

  Quarantaine van werknemers: de gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

  Op de werkgever rust eerst en vooral de verplichting om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te waarborgen. Op basis van deze algemene verplichting kan de werkgever rechtmatig de toegang tot de werkplek ontzeggen aan een werknemer die in quarantaine wordt geplaatst (op basis van een beslissing van de overheid). Wanneer de werknemer arbeidsgeschikt is, maar niet in staat is om te werken als gevolg van de quarantainemaatregel, dan kan de werkgever de werknemer vragen om een medisch attest voor te leggen dat de quarantaine bevestigt.

  Ten eerste moet voor de werknemer in quarantaine (of het nu gaat om een aanbeveling of een verplichting) de mogelijkheid worden onderzocht om hem of haar te laten telewerken.

  Ten tweede is de impact van de quarantaine op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst afhankelijk van de concrete situatie: 

  • Als telewerken haalbaar is, dan moet het tijdens de quarantaineperiode worden ingevoerd. De werkgever moet de werknemer dan zijn normale loon betalen, op de gebruikelijke betaaldatum.

  We merken op dat telewerk sinds 29 juli 2020 door de overheid "sterk aanbevolen" wordt, voor alle functies die zich daartoe lenen.

  • Indien telewerk niet mogelijk is, dan kunnen de partijen, rekening houdend met de functie van de werknemer, de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst inroepen op grond van overmacht. Deze schorsing geldt in principe voor de duur van de quarantaine.

  In haar laatste administratieve instructies bevestigt de RVA dat een werknemer in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden geplaatst indien hij een zogenaamd "quarantaine attest” kan voorleggen (i.e. conform de template van het RIZIV). Dit standpunt geldt zowel voor werknemers die terugkomen uit een oranje als een rode zone.

  In voorkomend geval wordt de werkgever vrijgesteld van de betaling van het loon en ontvangt de werknemer een uitkering ten laste van de RVA;

  • De werknemer in quarantaine, voor wie telewerken onmogelijk is, komt niet altijd in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  De RVA benadrukt dat de werknemer geen "fout" mag begaan hebben. Dit zou het geval zijn wanneer de werknemer bewust vertrekt naar een risicogebied. Met andere woorden, een werknemer die naar een rode zone vertrekt, ook al wist hij bij zijn vertrek dat het verboden was, kan zich bij zijn terugkeer niet beroepen op overmacht en een werkloosheidsuitkering aanvragen.

  Als er geen andere oplossing mogelijk is (vakantie nemen, inhaalrust, enz.), dan wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de quarantaineperiode effectief geschorst. Dit standpunt wordt bevestigd door de FOD WASO. Dit betekent dat de werknemer zich niet kan beroepen op een wettelijke schorsingsgrond waarvoor hij aanspraak zou kunnen maken op de betaling van loon.

  Te onthouden?

  Wanneer een werknemer uit een "rode" of "oranje" zone terugkeert en in quarantaine wordt geplaatst, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden zijn arbeidsovereenkomst schorsen. De werkgever wordt dan vrijgesteld van de betaling van loon en de werknemer ontvangt voor de duur van de quarantaine een uitkering ten laste van de RVA.

  De werknemer mag echter niet verantwoordelijk zijn voor de quarantainemaatregel, hetgeen het geval zou zijn wanneer hij bewust naar een rode zone vertrekt. Als telewerk voor deze werknemer geen optie is, dan kan zijn arbeidsovereenkomst geschorst worden, zonder dat hij aanspraak kan maken op de betaling van loon of een tijdelijke werkloosheiduitkering wegens overmacht.

 • De Minister van Werk bevestigt de datum van de sociale verkiezingen van 2020, alsook de datum en de modaliteiten voor de hervatting van de verkiezingsprocedure.

  1.    De nieuwe verkiezingsperiode

  De sociale verkiezingen van 2020, die tussen 11 en 24 mei 2020 hadden moeten plaatsvinden, worden uitgesteld tot 16 november tot 29 november 2020.

  De nieuwe verkiezingsdatum (dag "Y") wordt bepaald in functie van de oorspronkelijk geplande verkiezingsdatum. Bijvoorbeeld: indien de verkiezingsdag op de tweede woensdag van de oorspronkelijke verkiezingsperiode viel, dan worden de sociale verkiezingen georganiseerd op de tweede woensdag van de nieuwe verkiezingsperiode. Het bevoegde overlegorgaan, of bij gebreke daaraan, de werkgever, kan hierover evenwel anders beslissen.

  2.    De datum waarop de verkiezingsprocedure hervat wordt

  De verkiezingsprocedure wordt hervat op de 54e dag voor de nieuwe verkiezingsdatum (de nieuwe dag X+36), m.a.w. tussen 23 september en 6 oktober 2020.

  3.    De mogelijkheid tot het vastleggen van een nieuwe uurregeling

  De oorspronkelijke uurregeling blijft in principe ongewijzigd.

  Het Koninklijk Besluit bepaalt evenwel dat het bevoegde overlegorgaan, of bij gebreke daaraan, de werkgever, een nieuwe uurregeling (ruimer dan het oorspronkelijke) kan vastleggen.

  4.    Het informeren van de werknemers

  De nieuwe datum van de sociale verkiezingen, de eventuele nieuwe uurregeling en de aangepaste verkiezingskalender moeten ten laatste 7 dagen voor de datum van de hervatting van de verkiezingsprocedure worden aangeplakt in de onderneming. Deze aanplakking kan elektronisch gebeuren, op voorwaarde dat alle werknemers er tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.

  Deze kennisgeving moet tegelijkertijd naar de FOD WASO worden gestuurd.

  5.    De occulte periode van bescherming tegen ontslag voor vervangers

  In bepaalde gevallen kunnen kandidaten die voorkomen op de oorspronkelijke kieslijst vervangen worden door de vakbonden. Deze vervanging kan plaatsvinden tussen dag X+54 en dag X+76, berekend op basis van de nieuwe verkiezingskalender.

  De occulte periode van bescherming tegen ontslag van deze vervangers, begint te lopen vanaf de zesendertigste dag vóór de nieuwe dag X+36 van de nieuwe verkiezingskalender, m.a.w. tussen 18 en 31 augustus 2020.

  Te onthouden?

  De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. De verkiezingsprocedure zal tussen 23 september en 6 oktober 2020 worden hernomen, afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum. Het bevoegde overlegorgaan, of bij ontstentenis daarvan, de werkgever, kan eventueel een nieuwe uurregeling vastleggen.

  Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S., 22 juli 2020

 • Het bijzondere regime “tijdelijke werkloosheid Covid-19”, werd verlengd tot 31 augustus 2020. Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 werd bevestigd voor bepaalde sectoren en bedrijven die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis. Wat de volledige werkloosheid betreft, wordt de periode waarin de degressiviteit van de uitkeringen bevroren wordt verlengd tot vijf, ipv. drie maanden.

   

  Gelet op het voortduren van de COVID-19 crisis, heeft de federale regering de maatregelen verlengd inzake de versoepeling van de voorwaarden en modaliteiten om gebruik te kunnen maken van tijdelijke werkloosheid, alsook de maatregelen in zake de vrijwaring van de koopkracht van tijdelijk of volledig werklozen.

  Onder meer de volgende maatregelen werden dus bevestigd:

  1. De algemene verlenging tot 31 augustus 2020 van de maatregelen inzake het regime “tijdelijke werkloosheid – Covid 19”

  Het betreft onder meer de volgende maatregelen:

  • De vrijstelling van de wachttijd voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn;
  • Een onbeperkte cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en het pensioen, voor gepensioneerden die tijdelijk werkloos zijn;
  • De vrijstelling voor de tijdelijke werkloze om een controle-kaart bij zich te hebben;
  • De werkloosheidsuitkering wordt berekend op 70% van het geplafonneerde loon (ipv. 65%) en ook de minimumuitkering werd verhoogd;
  • De toekenning van een bijslag van 5,63 EUR per dag en laste van de RVA;
  • De vereenvoudiging van de formaliteiten die moeten nageleefd worden (zowel door de werkgevers als door de tijdelijke werklozen);
  • Enz.

   

  Vanaf september 2020, zal het merendeel van de gebruikelijke regels inzake de tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing worden (behoudens een eventuele nieuwe verlenging) en voor bepaalde bedrijven kan dit inhouden dat zij beroep zullen moeten doen op de economische werkloosheid. Anderzijds is wel reeds voorzien dat de vrijstelling van de wachttijd en de verhoogde uitkering aan 70% minstens tot 31 december 2020 behouden blijven.

  2. Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 voor de bedrijven en de sectoren die “uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis”

  De voormelde gunstregimes worden tot 31 december 2020 verlengd voor bepaalde sectoren en bedrijven:

  • De uitzonderlijk hard getroffen sectoren zullen bepaald worden in een nog te verschijnen besluit van de Minister van Werk.
  • De “uitzonderlijk hard getroffen bedrijven”, zijn deze die gedurende het tweede trimester van minstens 20% tijdelijke werkloosheid gekend hebben in het “Covid-19 regime” of om economische redenen. Het aantal dagen werkloosheid wordt vergeleken met het totale aantal bij de RSZ aangegeven dagen, uitgezonderd deze dagen die in de DmfA aangegeven werden met de code 30 (verlof zonder wedde), 50 (zieke of ongeval van gemeen recht); 51 (moederschapsverlof op borstvoedingspauzes) en 52 (vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegverlof).

   

  3. Verdere bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

  In de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 zullen volledige werklozen geen degressiviteit van hun werkloosheidsuitkering ondergaan.

  4. De Toegelaten cumul tussen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en de tijdelijke werkhervatting in één van de vitale sectoren werd eveneens verlengd tot 31 augustus 2020

   

  Te onthouden ?

  Het bijzondere regime “Tijdelijke werkloosheid Covid-19” en de belangrijkste koopkrachtmaatregelen voor de tijdelijke werklozen worden algemeen verlengd tot 31 augustus 2020.

  Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 van het regime “Tijdelijke werkloosheid Covid-19” is bovendien bevestigd voor de sectoren en bedrijven die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona crisis.

   

  Bron: 

  Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), B.S., 17 juli 2020, p. 54106.

  Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), B.S., 17 juli 2020, p. 54109

 • De consumptiecheque maakt deel uit van de maatregelen die door de Regering aangekondigd werden om de economie te doen heropleven. Werkgevers zouden aan hun werknemers een consumptiecheque kunnen toekennen die volledig vrijgesteld zou zijn van belastingen en sociale bijdragen en die bovendien 100% fiscaal aftrekbaar zou zijn in hoofde van de werkgevers.

  Een koninklijk besluit van 15 juli 2020 bepaalt de voorwaarden voor deze gunstige fiscale en parafiscale behandeling.

  Context

  Ter ondersteuning van de horecasector die zwaar getroffen werd door de Covid-19 crisis, beoogde de Regering een nieuwe “cheque” als loonvoordeel te creëren met een gunstig (para-)fiscaal statuut, naar analogie met de bestaande maaltijd- en ecocheques.  

  Uiteindelijk werd het toepassingsgebied van de cheque uitgebreid naar andere sectoren, zoals sport en vrije tijd en kreeg de cheque naam “consumptiecheque”.

  Het koninklijk besluit van 15 juli 2020 bepaalt de voorwaarden om te kunnen genieten van het (para-)fiscaal gunstregime.

  Toepassingsgebied

  Zowel de werkgevers uit de private als uit de publieke sector kunnen dit voordeel toekennen aan hun werknemers.

  De voorwaarden verbonden aan de cheque

  De consumptiecheque moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Hij moet op naam van de werknemer worden afgeleverd;
  • Hij moet een nominale waarde hebben van maximaal 10 EUR per cheque en de totale waarde van het voordeel mag niet meer bedragen dan 300 EUR per werknemer;
  • Hij mag niet omgeruild kunnen worden in geld (noch geheel, noch gedeeltelijk);
  • Hij moet melding maken van de uitgiftedatum (dewelke uiterlijk 31 december 2020 is);
  • Hij moet vermelden dat hij geldig is tot uiterlijk 7 juni 2021;
  • De cheque kan enkel gebruikt worden in (i) inrichtingen die behoren tot de horecasector, of (ii) in inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, of (iii) in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

  Het verslag aan de Koning bepaalt verder dat de geldigheid van de cheques die door een lokale overheid uitgegeven worden, beperkt mag worden tot een bepaalde geografische zone. Een gemeente zou dus het gebruik kunnen beperken tot die inrichtingen die op haar grondgebied gelegen zijn.

  Invoering van het voordeel

  De toekenning van de cheque moet voorzien zijn in een sectorale- of bedrijfsCAO. Indien dit niet mogelijk omdat er geen syndicale delegatie is, of omdat het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Voor de publieke sector moet er voorafgaandelijk een onderhandeling hebben plaatsgevonden binnen het bevoegde overlegcomité.

  Het voordeel mag niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van een ander loonvoordeel.

  In principe dient de consumptiecheque zonder onderscheid toegekend te worden aan alle werknemers die tot eenzelfde categorie behoren.

  Fiscale en sociale behandeling

  Mits het respecteren van de voormelde voorwaarden zal de consumptiecheque:

  • Vrijgesteld zijn van sociale bijdragen;
  • Vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen (cfr. artikel 7 van het wetsontwerp Corona III, goedgekeurd door de Kamer op 9 juli 2020) ;
  • 100% aftrekbaar zijn voor de werkgever (idem, art. 8).

  De consumptiecheque wordt ook uitgesloten uit de loonnorm (momenteel 1,1% voor de periode 2019-2020)

  Inwerkingtreding

  Het besproken KB is op 17 juli 2020 in werking getreden en de cheques kunnen uitgegeven worden tot 31 december 2020.

  Voorlopig is de wetgeving aangaande het fiscaal gunstig statuut nog niet gepubliceerd.

  In de praktijk ?

  Momenteel is enkel een papieren uitgifte voorzien.

  Eenieder die bovenvermelde voorwaarden in acht neemt, kan de consumptiecheque uitgeven. Dat kan bijvoorbeeld een lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming of een uitgever van gelijkaardige cheques zijn.

   

  Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS, 17 juli 2020