Belangenvermenging kan een dringende reden tot ontslag uitmaken

21 jan 2019Ontslag

De arbeidsrechtbank van Antwerpen bevestigde recentelijk de geldigheid van het ontslag om dringende reden van een HR-manager die zonder zijn hiërarchie in te lichten, gepoogd had om de voorwaarden van een groepsverzekering aan te passen teneinde in de eerste plaats zelf een persoonlijk voordeel te bekomen.

Volgens de rechtbank leidt het misbruik van de functie om persoonlijke belangen te dienen, tot een absolute vertrouwensbreuk.

 

1. Feiten

 

Een HR-manager is langdurig arbeidsongeschikt ingevolge een burn-out.

 

Hij verneemt evenwel dat het risico van een burn-out niet gedekt wordt door de collectieve verzekering “gewaarborgd inkomen bij ziekte” en dat hij geen recht heeft op een bijkomende vergoeding.

 

Nog tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid vraagt hij aan de makelaar van de vennootschap om hem een offerte te bezorgen voor de uitbreiding van de dekking van de verzekeringspolis, met het uitdrukkelijke verzoek om een retroactieve dekking te voorzien voor de periode van zijn eigen afwezigheid.

 

Kort volgend op zijn werkhervatting, geeft hij een ondergeschikte de instructie om het bedrag van de nieuwe premie, met een aanzienlijke meerkost voor de vennootschap, in de budgetten te laten opnemen.  Dit werd niet op voorhand met het Directiecomité besproken, hetgeen nochtans gebruikelijk was voor dit soort onderwerpen en uitgaven.

 

Wanneer de CEO kennis krijgt van deze démarches, ontslaat hij de HR-manager wegens dringende reden.  De HR-manager vecht het ontslag aan voor de arbeidsrechtbank.

 

2. De beslissing van de Arbeidsrechtbank

 

De rechter stelt vast dat de werknemer, die als HR-manager verantwoordelijk was voor het beheer van de groepsverzekeringen, misbruik gemaakt had van zijn positie en professionele contacten om een puur persoonlijk voordeel te bekomen en dit op koste van de vennootschap.

 

Dit gedrag strookt volgens de rechtbank niet met het normenbesef dat vereist is voor een dergelijke functie, waardoor de werkgever terecht een onherstelbare vertrouwensbreuk heeft vastgesteld.

 

Te onthouden?

 

Van werknemers van een bepaald niveau mag de werkgever verwachten dat zij in de uitoefening van hun verantwoordelijken, het belang van de onderneming laten primeren op hun eventuele persoonlijke belangen.

 

Indien een werknemer zich schuldig maakt aan belangenvermenging, kan dit een ontslag om dringende reden rechtvaardigen.

 

Bron: Arbrb. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 13 november 2018, A.R. 17/3689/A, onuitgeg.(definitief).