GDPR: De Belgische wet (eindelijk) van kracht

04 okt 2018Reglementering

De bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens wordt nu geregeld door een nieuwe wet, die is aangenomen naar aanleiding van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lichten wij de belangrijkste nieuwigheden van deze wet toe.

 

Eerst en vooral herinneren wij eraan dat de AVG rechtstreeks toepasselijk is (en blijft) in het nationale recht. 

 

De Belgische wet, die sinds 5 september 2018 van kracht is, vervangt de AVG niet, maar vult een aantal leemtes van de AVG in.

 

Wij vestigen uw aandacht op de volgende bepalingen van deze wet:

 

- Voor de verwerking van zogenaamde "bijzondere" gegevens (gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens) moet de verwerkingsverantwoordelijke de volgende aanvullende waarborgen verzekeren:

  • de categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens moeten aangewezen worden;
  • een lijst van deze categorieën van personen moet ter beschikking gehouden worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • de verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de aangewezen personen verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;

 

- Gegevens betreffende veroordelingen en strafbare feiten mogen niet worden verwerkt, behalve in een aantal limitatief opgesomde gevallen, in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen, of indien de verwerking wordt uitgevoerd door een advocaat in het kader van de verdediging van zijn cliënten;

 

- De wet definieert drie "redenen van zwaarwegend algemeen belang", die de verwerking van bijzondere gegevens mogelijk maken :

  • De verwerking door verenigingen die de verdediging en bevordering van de mensenrechten als doel hebben;
  • De verwerking door Child Focus;
  • De verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, door verenigingen met als doel het evalueren, begeleiden en verwerken van crimineel seksueel gedrag;

 

- De rechten van de betrokkenen (informatie, wissen, bezwaar, enz.) kunnen in bepaalde gevallen worden beperkt, bijvoorbeeld :

  • De autoriteiten die betrokken zijn bij de openbare veiligheid zijn vrijgesteld van het respecteren van deze rechten, ongeacht of deze gegevens rechtstreeks afkomstig zijn van specifiek aangewezen autoriteiten. Bovendien mag de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene niet op de hoogte brengen van het feit dat hij gegevens aan deze autoriteiten heeft doorgegeven;
  • Wanneer gegevens worden verwerkt in een gerechtelijke context (rechterlijke beslissing, gerechtelijk dossier, strafrechtelijk onderzoek), worden de rechten uitgeoefend in overeenstemming met het toepasselijke procesrecht; 
  • De betrokkene mag evenmin geïnformeerd worden van een overdracht van informatie naar een gemeenschappelijke databank van de overheid (bijvoorbeeld de Kruispuntbank van de sociale zekerheid).

 

Te onthouden?

 

De AVG blijft de referentietekst voor de verwerking van persoonsgegevens. 

 

De meeste bepalingen van de nieuwe wet hebben betrekking op de verwerking van gegevens door de overheid, ter compensatie van de niet-toepasselijkheid van de AVG op bepaalde situaties. 

 

Voor werkgevers moet de impact van de wet dus gerelativeerd worden in het licht van het bestaande kader dat sinds 25 mei 2018 van toepassing is. 

 

Sommige bepalingen mogen echter niet over het hoofd gezien worden, zoals bijvoorbeeld de bijkomende waarborgen die vereist zijn bij de verwerking van bijzondere gegevens (bv. biometrische gegevens).

 

Bron: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S., 5 september 2018, blz. 68616.