Geen RSZ op bepaalde vergoedingen toegekend in het kader van de verlaging van de werklast voor oudere werknemers

02 feb 2018Sociale zekerheid

Een KB van 9 januari 2018 regelt de voorwaarden waaraan de vergoeding die toegekend wordt aan oudere werknemers ter compensatie voor het loonverlies als gevolg van maatregelen tot een verlaging van de werklast, moet voldoen om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen.

 

Om oudere werknemers langer aan het werk te houden, worden werkgevers aangemoedigd en zelfs verplicht om maatregelen te nemen om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen.  Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanpassen van de arbeidstijd of de arbeidsomstandigheden.

 

Indien deze maatregelen gepaard gaan met een loonverlies en indien de werknemer daarvoor een compensatie ontvangt, dan kan deze vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen indien cumulatief aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 

  • De juridische bron voor de toekenning

 

De vergoeding moet voorzien zijn in een algemeen verbindend verklaarde sector-CAO, of als die er niet is, in een bedrijfs-CAO of het arbeidsreglement.

 

Voor werkgevers die meer dan 20 werknemers hebben en dus onder het toepassingsgebied van de CAO nr. 104 betreffende de werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers vallen, dient de regeling bovendien te kaderen in de uitvoering van de CAO nr. 104.

 

  • Betaling van de vergoeding

 

De vergoeding moet betaald worden door ofwel een Fonds voor bestaanszekerheid, ofwel door de werkgever.

 

  • Inhoud van de regeling tot werklastverlaging

 

De regeling moet uitdrukkelijk bepalen welke maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of van de verlichting van de werklast het voorwerp kunnen uitmaken van het toekennen van de vergoeding.

 

De maatregelen moeten bovendien een vermindering van het inkomen tot gevolg hebben.

 

De werknemer moet wel minstens 4/5 tewerkgesteld blijven.

 

  • De leeftijd van de werknemer

 

De werknemer die de vergoeding ontvangt moet minstens 58 jaar zijn.  Indien de maatregel evenwel enkel betrekking heeft op de omschakeling van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5de tewerkstelling, moet de werknemer minstens 60 jaar zijn.

 

  • Het bedrag van de vergoeding

 

De vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies dat de werknemer heeft geleden.  Het netto-inkomen van de werknemer mag dus niet stijgen ten opzichte van de situatie zonder werklastverlaging.

 

De vergoeding wordt geïndexeerd volgens het mechanisme dat in de onderneming van toepassing is.

 

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2018.

 

Bron: Koninklijk besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 januari 2018

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw advocaat bij Sotra

Wij letten erop om u informatie te bezorgen die correct, precies en nauwkeurig is. Echter, onderhavige nieuwsbrief is geen juridisch advies en brengt dus niet onze verantwoordelijkheid met zich. Deze brief is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet worden hernomen noch worden verspreid voor commerciële doelstellingen zonder onze toestemming © Sotra, 2018.