Meer flexibiliteit bij het opnemen van ouderschapsverlof en thematische verloven

15 okt 2018Reglementering

Twee wetten van 2 september 2018 zorgen voor een aantal wijzigingen inzake de opname van ouderschapsverlof en andere thematische verloven. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 6 oktober 2018.

Hieronder volgt een korte toelichting van deze wijzigingen.

 

1. Ouderschapsverlof: vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10de 

 

Bovenop de reeds bestaande opties om ouderschapsverlof op te nemen (volledige onderbreking van de arbeidsprestaties gedurende 4 maanden, halftijdse betrekking gedurende acht maanden of vermindering van de arbeidsprestaties ten belope van 1/5de gedurende 20 maanden), kan de voltijdse werknemer nu ook kiezen voor een vermindering van 1/10de van zijn normaal aantal arbeidsuren. 

 

De verdere uitwerking bij koninklijk besluit is evenwel nog nodig voor wat betreft:

 

 • De invulling van de modaliteiten van deze nieuwe vorm van arbeidsprestatievermindering (o.a. de voorwaarde dat de uitoefening van dit recht voor akkoord moet worden voorgelegd aan de werkgever); 

 

 • De modaliteiten van de onderbrekingsuitkeringen van de RVA;

 

2. Flexibele opname van thematische verloven

 

Een andere nieuwigheid betreft de invoering van de mogelijkheid tot opsplitsing of spreiding van het thematisch verlof. Ook hier moeten de modaliteiten nog verder uitgewerkt worden bij KB. 

 

 • Mogelijkheid tot opsplitsing in maanden (i.p.v. perioden van minimum twee maanden) voor de opname van ouderschapsverlof, in geval van een vermindering tot halftijdse betrekking;

 

 •  Mogelijkheid tot opsplitsing in weken (in plaats van in maanden) voor de opname van: 
  • Voltijds ouderschapsverlof; en
  • Voltijds verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

 

 •  Spreiding binnen een referteperiode voor opname van:
  • Palliatief verlof (spreiding over één maand), voor zover het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met een vermindering van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking van gemiddeld 1/2de of 1/5de;
  • Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en ouderschapsverlof, voor zover het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met de wettelijke toegestane vermindering van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking én voor zover de overeengekomen referteperiode minstens 1 maand of een veelvoud daarvan bedraagt.

 

In al deze gevallen is telkens de overeenstemming tussen de werkgever en werknemer vereist. 

 

3. Te onthouden

 

De wetgever geeft met deze wetten uitvoering aan het voornemen om het werk- en privéleven beter op elkaar af te stemmen. De concrete modaliteiten moeten wel nog grotendeels uitgewerkt worden bij koninklijk besluit. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Bron: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven (B.S. 26 september 2018); Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat het ouderschapsverlof betreft (B.S. 26 september 2018).