RSZ-vrije vergoeding voor zachte landingsbanen : nu ook voor individuele werknemers

14 feb 2019Reglementering

Een koninklijk besluit van 12 december 2018 wijzigt de voorwaarden voor de toekenning van een RSZ-vrije vergoeding ter compensatie van het loonverlies ingevolge een werklastvermindering voor oudere werknemers.

 

Gelet op het geringe succes van het systeem, wordt een jaar na de initiële invoering van de maatregel, gesleuteld aan de toepassingsvoorwaarden ervan. 

 

1. Het systeem van “zachte landingsbanen”

 

In het kader van de bevordering van de werkgelegenheid voor oudere werknemers zijn werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen, verplicht om concrete maatregelen te nemen om werknemers van meer dan 45 jaar aan het werk te houden. Deze maatregelen kunnen bestaan in de aanpassing van de arbeidstijd of -voorwaarden.

 

Via een koninklijk besluit van 9 januari 2018, werd het mogelijk gemaakt om vanaf 1 januari 2018 een van RSZ-bijdragen vrijgestelde financiële compensatie toe te kennen aan oudere werknemers die loonverlies leden ten gevolge van een werklastverlaging. U vindt onze bespreking van deze maatregel via deze link.

 

Omwille van de rigide toepassingsvoorwaarden had deze maatregel geen succes, onder andere omdat de toekenning van de vergoeding voorzien moest zijn:

 

  • in een CAO gesloten binnen een paritair orgaan en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit; of
  • in een ondernemings-CAO of; 
  • in het arbeidsreglement.

 

Dankzij het besproken koninklijk besluit van 12 december 2018, kan de toekenning van de vergoeding voortaanook worden vastgelegd in een schriftelijke individuele overeenkomst tussen de werkgever en de betrokken werknemer.

 

2. Aangepaste toepassingsvoorwaarden

 

De vergoeding voor het loonverlies van oudere werknemers ten gevolge van het aanvaarden van een werklastverlaging, is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

Leeftijd van de werknemer: De werknemer die de compensatie ontvangt, moet ten minste 58 jaar oud zijn. Indien de maatregel evenwel alleen betrekking heeft op de overgang van een voltijdse naar een 4/5earbeidsregeling, dan moet de werknemer minstens 60 jaar oud zijn.

 

Juridische basis: De compensatie moet worden toegekend op basis van:

  • een sectorale, algemeen verbindend verklaarde, CAO of, 
  • bij gebrek daaraan, op het niveau van de onderneming, een ondernemings-CAO of het arbeidsreglement, of,
  • op het niveau van de werknemer, een schriftelijke individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

 

Werkgevers met meer dan 20 werknemers die onder het toepassingsgebied van CAO nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de ondernemingvallen, nemen deze maatregelen in uitvoering van deze CAO nr. 104.

 

Concrete invulling: De CAO of het arbeidsreglement moet expliciet bepalen welke maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of van de verlichting van de werklast het voorwerp kunnen uitmaken van de toekenning van de compensatie. De werknemer moet wel ten minste een 4/5earbeidsregeling behouden.

 

In de individuele overeenkomst moet ook uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke werklast verlagende maatregelen die tot een loonverlies leiden, deze vergoeding wordt toegekend.

 

Bedrag en betaling van de vergoedingDe vergoeding mag niet meer bedragen dan het door de werknemer geleden loonverlies. Het netto-inkomen van de werknemer kan dus niet hoger zijn dan vóór de vermindering van de werklast.

 

De vergoeding wordt geïndexeerd volgens het mechanisme dat in het bedrijf van toepassing is en wordt door een Fonds voor bestaanszekerheid of door de werkgever betaald.

 

De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2019.

 

Te onthouden?

 

Op 1 januari 2019 werden de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het systeem van "zachte landingsbanen” vereenvoudigd. Voortaan kan de RSZ-vrije compensatie voor het loonverlies ook worden vastgelegd in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

 

Deze wijziging zal een groter aantal werkgevers in staat stellen deze voordelen toe te kennen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 12 december 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 21 december 2018