Covid-19: nieuwe maatregelen inzake telewerk, terugkeermomenten en aanwezigheidsregistratie

09 juni 2021Covid-19

De regering heeft nieuwe maatregelen genomen inzake het verplicht telewerk, mogelijke terugkeermomenten en de aanwezigheidsregistratie. Deze maatregelen treden in werking op woensdag 9 juni 2021.

Context

De gezondheidssituatie in België evolueert in de gunstige zin. Het Overlegcomité heeft een akkoord bereikt over een "Zomerplan", waarvan de eerste fase in werking treedt op woensdag 9 juni 2021. 

In een op 4 juni 2021 gepubliceerd ministerieel besluit worden de details van de eerste fase van het zomerplan toegelicht. De nieuwe maatregelen betreffen onder meer verplicht telewerk en de terugkeer naar het werk, alsook de aanwezigheidsregistratie op de werkplek. 

Wij lichten deze nieuwe maatregelen hieronder toe. 

Verplicht telewerk en terugkeermomenten naar het werk

In de maand juni blijft telewerk volgens de thans geldende regels verplicht.

Als uitzondering op dit principe kunnen bedrijven terugkeermomenten naar het werkorganiseren. Dit geldt voor alle personeelsleden op wie het verplichte telewerk van toepassing is, ongeacht de aard van hun arbeidsverhouding. 

Voorwaarden die vervuld moeten zijn

De terugkeermomenten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Maximaal één dag per week per persoon (ongeacht het arbeidsregime);
 • Iedere dag mag maximaal 20% van het personeel dat verplicht moet telewerken tegelijk aanwezig zijn in de vestigingseenheid;
 • Voor KMO's met minder dan 10 werknemers mogen er maximaal 5 personen tegelijk aanwezig zijn. 

Regels die nageleefd moeten worden 

Bovendien moeten de volgende regels in acht worden genomen (merk op dat deze regels voortvloeien uit de aanbevelingen van de sociale partners - zie onze news over dit onderwerp): 

 • De terugkeermomenten moeten georganiseerd worden in overleg tussen de werkgever en de werknemers. De werkgever mag hieraan geen enkel gevolg verbinden (bijvoorbeeld als een werknemer weigert deel te nemen aan de terugkeermomenten);
 • Het besluit om terugkeermomenten te organiseren moet worden genomen met inachtneming van het sociaal overleg in de onderneming, en met respect voor de geldende voorwaarden ;
 • De terugkeermomenten hebben als doel het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest te bevorderen;
 • De werkgever moet vooraf instructies geven over de stappen die moeten worden ondernomen om een veilige terugkeer te garanderen;
 • De werkgever moet de betrokken werknemers informeren dat zij in geen geval naar de werkplek mogen terugkeren indien zij zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantaine-situatie bevinden;
 • Reizen met het openbaar vervoer tijdens de spitsuren en carpoolen van en naar het werk moet zoveel mogelijk worden vermeden. 

Het ministerieel besluit herinnert de ondernemingen eraan dat zij de passende preventiemaatregelen moeten nemen, zoals omschreven in de generieke gids en de eventuele sectorale gidsen (zie onze news over dit onderwerp). 

Aanwezigheidsregistratie op de werkplek

Ter herinnering: ondernemingen moeten nog steeds elke maand de volgende gegevens aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen werkzaam in de onderneming/vestigingseenheid ;
 • Het aantal personen werkzaam in de onderneming/vestigingseenheid dat een functie uitoefent die onverenigbaar is met telewerken.

In het nieuwe ministeriële besluit wordt deze verplichting herhaald en wordt gepreciseerd dat indien de gegevens sinds de laatste aangifte niet zijn gewijzigd, de onderneming geen nieuwe aangifte meer hoeft te doen.

Bovendien voert de regering vrijstellingen in betreffende deze registratieplicht voor onder meer :

 • KMO's met minder dan 5 werknemers ;
 • Werkgevers in de bouw, de schoonmaaksector en de vleessector voor hun werknemers die onder het registratiesysteem "Checkinatwork" vallen;
 • Werkgevers in de gezondheidszorg ;
 • Onderwijsinstellingen.

Er zij er aan herinnerd dat de aanwezigheidsregistratie uiterlijk op de 6e kalenderdag van de betrokken maand moet worden uitgevoerd. Alle ondernemingen hebben dus in principe de aangifte voor de maand juni 2021 reeds gedaan. 

In het kader van de tweede fase van het Zomerplan wordt telewerk vanaf 1juli alleen nog aanbevolen (en niet langer verplicht). Logischerwijs zou de verplichting tot aanwezigheidsregistratie moeten verdwijnen. 

Bijgevolg zullen deze regels dus van weinig belang zijn... 

Te onthouden? 

Vanaf 9 juni 2021 zullen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden kunnen afwijken van de verplichting tot telewerk door terugkeermomenten naar de werkplek te organiseren. 

Anderzijds zijn sommige kleine ondernemingen thans vrijgesteld van de aanwezigheidsregistratie op de werkplek.

Bron:Ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.