De arbeidsrechtelijke maatregelen van het federale regeerakkoord

19 okt 2020Reglementering

In haar regeerakkoord kondigt de regering De Croo diverse hervormingen aan op het vlak van sociale wetgeving en arbeidsrecht. Tijd voor een eerste overzicht van de acht belangrijkste maatregelen.

  • Arbeidsmobiliteit naar sectoren met een tekort aan arbeidskrachten

De regering wil de mobiliteit van ontslagen werknemers bevorderen naar sectoren “met tekorten” en “kritische” beroepen, via bijscholing en heroriëntatie.

Het is de bedoeling om deze werknemers te stimuleren via “inzetbaarheidsmaatregelen”, zoals voorzien in artikel 39ter van de arbeidsovereenkomstenwet.

  • Hervorming van de verlofstelsels

De regering wil naar een vereenvoudiging, harmonisering en optimalisering van de verschillende verlofstelsels. Hiermee wil ze een evenwichtigere herverdeling tussen mannen en vrouwen realiseren op het vlak van kinderopvang en -zorg.

In dit verband zal het geboorteverlof geleidelijk aan opgetrokken worden van 10 naar 20 dagen. De regering wil dit verlof toegankelijk maken voor alle werknemers, inclusief interim werkkrachten en deeltijdse werknemers.

  • Harmonisering van socialezekerheidsstelsels

Ten laatste eind 2021 zal de regering een project voorstellen om het sociale statuut van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren te harmoniseren, met respect voor hun verworven rechten. 

  • Deeltijds pensioen

De regering wil via maatregelen in het kader van de eindeloopbaanregeling, de effectieve loopbaanduur van werknemers verhogen.

Een van deze maatregelen is het “deeltijds” pensioen. Het is niet de bedoeling dat deze regeling de bestaande eindeloopbaanregimes vervangt. De maatregel zal toegankelijk zijn voor alle werkenden (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) die aan de voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van een vervroegd pensioen. 

  • Individuele opleidingsrekening

Voor het einde van de legislatuur wil de regering elke werknemer een individueel recht op opleiding geven. 

Dit zal gebeuren via de lancering van een “individuele opleidingsrekening”, in overleg met de sociale partners en federale entiteiten. De werknemer kan van deze rekening gebruikmaken tijdens zijn volledige loopbaan. Elke werknemer (voltijds tewerkgesteld) kan jaarlijks genieten van gemiddeld 5 opleidingsdagen (of het overeenstemmend aantal uren). Ondernemingen die hun personeel meer opleidingsuren toekennen dan wettelijk opgelegd, zullen kunnen genieten van fiscale voordelen. Bedrijven met minder dan 10 werknemers en met minder dan 20 werknemers kunnen blijven gebruikmaken van bestaande uitzonderingsstelsels en afwijkingen.

  • Gecombineerde vergunning

De regelgeving over de gecombineerde verblijfsvergunning zou worden aangepast in overleg met de gewesten en sociale partners. Op die manier wil men beter tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt.

Aanvragen zullen opgevolgd kunnen worden via een elektronisch platform.

  • Alternatieve regeling voor structurele tijdelijke werkloosheid

De regering zal samen met de sociale partners de mogelijkheid onderzoeken om werknemers die structureel tijdelijk werkloos zijn, tijdelijk bij een andere werkgever te kunnen inzetten, met een recht op terugkeer.

Deze werknemers zullen hun oorspronkelijke job opnieuw kunnen oppikken van zodra de activiteit bij hun werkgever herneemt.

  • “Doelgroepenkorting”

Tenslotte wil de regering ook na 2020 de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers verlengen bij de aanwerving van de eerste werknemer.

Bron: A. De Croo en P. Magnette, Regeringsnota, 30 september 2020.