De “consumptiecheque” : een voordeel vrij van belastingen en sociale bijdragen

20 juli 2020Loon

De consumptiecheque maakt deel uit van de maatregelen die door de Regering aangekondigd werden om de economie te doen heropleven. Werkgevers zouden aan hun werknemers een consumptiecheque kunnen toekennen die volledig vrijgesteld zou zijn van belastingen en sociale bijdragen en die bovendien 100% fiscaal aftrekbaar zou zijn in hoofde van de werkgevers.

Een koninklijk besluit van 15 juli 2020 bepaalt de voorwaarden voor deze gunstige fiscale en parafiscale behandeling.

Context

Ter ondersteuning van de horecasector die zwaar getroffen werd door de Covid-19 crisis, beoogde de Regering een nieuwe “cheque” als loonvoordeel te creëren met een gunstig (para-)fiscaal statuut, naar analogie met de bestaande maaltijd- en ecocheques.  

Uiteindelijk werd het toepassingsgebied van de cheque uitgebreid naar andere sectoren, zoals sport en vrije tijd en kreeg de cheque naam “consumptiecheque”.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2020 bepaalt de voorwaarden om te kunnen genieten van het (para-)fiscaal gunstregime.

Toepassingsgebied

Zowel de werkgevers uit de private als uit de publieke sector kunnen dit voordeel toekennen aan hun werknemers.

De voorwaarden verbonden aan de cheque

De consumptiecheque moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Hij moet op naam van de werknemer worden afgeleverd;
  • Hij moet een nominale waarde hebben van maximaal 10 EUR per cheque en de totale waarde van het voordeel mag niet meer bedragen dan 300 EUR per werknemer;
  • Hij mag niet omgeruild kunnen worden in geld (noch geheel, noch gedeeltelijk);
  • Hij moet melding maken van de uitgiftedatum (dewelke uiterlijk 31 december 2020 is);
  • Hij moet vermelden dat hij geldig is tot uiterlijk 7 juni 2021;
  • De cheque kan enkel gebruikt worden in (i) inrichtingen die behoren tot de horecasector, of (ii) in inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, of (iii) in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Het verslag aan de Koning bepaalt verder dat de geldigheid van de cheques die door een lokale overheid uitgegeven worden, beperkt mag worden tot een bepaalde geografische zone. Een gemeente zou dus het gebruik kunnen beperken tot die inrichtingen die op haar grondgebied gelegen zijn.

Invoering van het voordeel

De toekenning van de cheque moet voorzien zijn in een sectorale- of bedrijfsCAO. Indien dit niet mogelijk omdat er geen syndicale delegatie is, of omdat het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Voor de publieke sector moet er voorafgaandelijk een onderhandeling hebben plaatsgevonden binnen het bevoegde overlegcomité.

Het voordeel mag niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van een ander loonvoordeel.

In principe dient de consumptiecheque zonder onderscheid toegekend te worden aan alle werknemers die tot eenzelfde categorie behoren.

Fiscale en sociale behandeling

Mits het respecteren van de voormelde voorwaarden zal de consumptiecheque:

  • Vrijgesteld zijn van sociale bijdragen;
  • Vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen (cfr. artikel 7 van het wetsontwerp Corona III, goedgekeurd door de Kamer op 9 juli 2020) ;
  • 100% aftrekbaar zijn voor de werkgever (idem, art. 8).

De consumptiecheque wordt ook uitgesloten uit de loonnorm (momenteel 1,1% voor de periode 2019-2020)

Inwerkingtreding

Het besproken KB is op 17 juli 2020 in werking getreden en de cheques kunnen uitgegeven worden tot 31 december 2020.

Voorlopig is de wetgeving aangaande het fiscaal gunstig statuut nog niet gepubliceerd.

In de praktijk ?

Momenteel is enkel een papieren uitgifte voorzien.

Eenieder die bovenvermelde voorwaarden in acht neemt, kan de consumptiecheque uitgeven. Dat kan bijvoorbeeld een lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming of een uitgever van gelijkaardige cheques zijn.


Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS, 17 juli 2020