De schending van de "Covid-19"-preventiemaatregelen op het werk kan leiden tot sancties

03 sept 2020Reglementering

Sociale inspecteurs krijgen nieuwe bevoegdheden om de naleving van opgelegde maatregelen inzake de beperking van de verspreiding van het coronavirus te handhaven. In dit kader worden eveneens nieuwe sancties in het sociaal strafwetboek voorzien. 

Bevoegdheden van de sociale inspecteurs

Het toezicht op de naleving van de dringende maatregelen in de bedrijven teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, wordt toevertrouwd aan tal van sociale inspectiediensten (Toezicht op het welzijn op het werk, Toezicht op de sociale wetten, RSZ, RVA, FEDRIS, RIZIV, enz.). Deze controle heeft in de eerste plaats betrekking op de social distancing en de toepassing van adequate veiligheidsmaatregelen. 

Sancties bij niet-naleving van de "Covid-19" preventiemaatregelen

De schending van de verplichtingen inzake de dringende maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, is voortaan strafbaar. 

Dit heeft onder meer betrekking op de volgende verplichtingen (indien van toepassing): 

  • Verplichte sluitingsmaatregelen (bv. discotheken), 
  • Het verplicht dragen van mondkapjes door het personeel, 
  • Het terbeschikkingstellen van handhygiëne producten aan het personeel, 
  • Het doen respecteren van de regels inzake social distancing,
  • Het nemen en afdwingen van de passende veiligheidsmaatregelen.

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld kan de werkgever een strafrechtelijke boete (tussen 400 tot 4.000 EUR) of een administratieve boete (tussen 200 tot 2.000 EUR) worden opgelegd, hetgeen overeenkomt met een sanctie van niveau 2 van het Sociaal Strafwetboek.

Hierbij nog twee belangrijke verduidelijkingen:

  • Het bedrag van de eventuele boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers;
  • Deze sanctie kan niet alleen opgelegd worden aan de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, maar aan "eenieder" die de verplichtingen binnen de onderneming niet naleeft (bijvoorbeeld een werknemer die de maatregelen van zijn werkgever niet respecteert, leveranciers, onderaannemers en hun werknemers, schoonmaakpersoneel van een extern bedrijf, enz.).

Te onthouden?

Tal van sociale inspectiediensten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de dringende maatregelen in de ondernemingen teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze controle heeft in de eerste plaats betrekking op de social distancing en de toepassing van adequate veiligheidsmaatregelen.

Inbreuken gepleegd door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, alsook "eenieder" die in de onderneming de verplichten niet naleeft, kan leiden tot een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 EUR of een administratieve boete van 200 tot 2.000 EUR. 

Bron:

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020, p. 49515.