De sociale verkiezingen van 2020 vinden plaats tussen 16 en 29 november 2020

29 juli 2020Collectief arbeidsrecht

De Minister van Werk bevestigt de datum van de sociale verkiezingen van 2020, alsook de datum en de modaliteiten voor de hervatting van de verkiezingsprocedure.

1.    De nieuwe verkiezingsperiode

De sociale verkiezingen van 2020, die tussen 11 en 24 mei 2020 hadden moeten plaatsvinden, worden uitgesteld tot 16 november tot 29 november 2020.

De nieuwe verkiezingsdatum (dag "Y") wordt bepaald in functie van de oorspronkelijk geplande verkiezingsdatum. Bijvoorbeeld: indien de verkiezingsdag op de tweede woensdag van de oorspronkelijke verkiezingsperiode viel, dan worden de sociale verkiezingen georganiseerd op de tweede woensdag van de nieuwe verkiezingsperiode. Het bevoegde overlegorgaan, of bij gebreke daaraan, de werkgever, kan hierover evenwel anders beslissen.

2.    De datum waarop de verkiezingsprocedure hervat wordt

De verkiezingsprocedure wordt hervat op de 54e dag voor de nieuwe verkiezingsdatum (de nieuwe dag X+36), m.a.w. tussen 23 september en 6 oktober 2020.

3.    De mogelijkheid tot het vastleggen van een nieuwe uurregeling

De oorspronkelijke uurregeling blijft in principe ongewijzigd.

Het Koninklijk Besluit bepaalt evenwel dat het bevoegde overlegorgaan, of bij gebreke daaraan, de werkgever, een nieuwe uurregeling (ruimer dan het oorspronkelijke) kan vastleggen.

4.    Het informeren van de werknemers

De nieuwe datum van de sociale verkiezingen, de eventuele nieuwe uurregeling en de aangepaste verkiezingskalender moeten ten laatste 7 dagen voor de datum van de hervatting van de verkiezingsprocedure worden aangeplakt in de onderneming. Deze aanplakking kan elektronisch gebeuren, op voorwaarde dat alle werknemers er tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.

Deze kennisgeving moet tegelijkertijd naar de FOD WASO worden gestuurd.

5.    De occulte periode van bescherming tegen ontslag voor vervangers

In bepaalde gevallen kunnen kandidaten die voorkomen op de oorspronkelijke kieslijst vervangen worden door de vakbonden. Deze vervanging kan plaatsvinden tussen dag X+54 en dag X+76, berekend op basis van de nieuwe verkiezingskalender.

De occulte periode van bescherming tegen ontslag van deze vervangers, begint te lopen vanaf de zesendertigste dag vóór de nieuwe dag X+36 van de nieuwe verkiezingskalender, m.a.w. tussen 18 en 31 augustus 2020.

Te onthouden?

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. De verkiezingsprocedure zal tussen 23 september en 6 oktober 2020 worden hernomen, afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum. Het bevoegde overlegorgaan, of bij ontstentenis daarvan, de werkgever, kan eventueel een nieuwe uurregeling vastleggen.

Bron:

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S., 22 juli 2020.