Een eerder arbeidsongeval sluit een re-integratietraject later niet uit

18 sept 2020Ontslag

Een re-integratietraject kan opgestart worden voor een werknemer die voorheen het slachtoffer werd van een arbeidsongeval of getroffen werd door een beroepsziekte, voor zover de periode van arbeidsongeschiktheid tijdens dewelke het re-integratietraject opgestart wordt aan een andere oorzaak te wijten is.

Context

Een werknemer werd het slachtoffer van een ongeval op het werk. De verzekeraar erkent deze gebeurtenis als een « arbeidsongeval » en dekt de periode van arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsongeschiktheid wordt verlengd, maar op een bepaald moment stopt de verzekeraar zijn tussenkomst omdat hij van oordeel is dat de arbeidsongeschiktheid niet meer het gevolg is van het eerdere arbeidsongeval.

Uiteindelijk wordt een re-integratietraject opgestart. In het kader van het « re-integratieplan » stelt de werkgever ander werk voor aan de werknemer. Aanvankelijk geïnteresseerd, besluit de werknemer uiteindelijk om de functie alsnog te weigeren. 

De werkgever concludeert bijgevolg dat het onmogelijk is om een re-integratieplan uit te werken dat in overeenstemming is met de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsarts. Hij nodigt de werknemer uit voor een gesprek om het re-integratietraject te bespreken, wat de werknemer weigert.

Uiteindelijk beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht. De werknemer betwist deze beslissing en vordert een opzeggingsvergoeding.

Beslissing van de rechtbank

Een re-integratietraject mag niet opgestart worden voor een werknemer die arbeidsongeschikt is omwille van een arbeidsongeval.

Toch moet dit verbod enigszins genuanceerd worden. 

In deze zaak werd het re-integratietraject immers niet opgestart tijdens de ongeschiktheidsperiode ten gevolge van het arbeidsongeval, maar op een moment dat de werknemer arbeidsongeschikt was om een « andere reden ». In dit verband wijst de rechtbank op de volgende elementen:

  • De werknemer aanvaardde het voorstel tot schadevergoeding van de verzekeraar, die op basis hiervan het dossier met betrekking tot het arbeidsongeval afsloot;
  • De verzekeraar weigerde de verdere arbeidsongeschiktheid nog te dekken na de « consolidatiedatum » van het letsel van de werknemer.

Bovendien zou het, volgens de Rechtbank, onaanvaardbaar zijn om elke werknemer, die ooit het slachtoffer werd van een arbeidsongeval, het « voordeel » van een re-integratietraject te ontzeggen voor een latere arbeidsongeschiktheid wegens een andere oorzaak.

De werkgever mocht dan ook de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht beëindigen. De werknemer bijgevolg geen recht op een opzeggingsvergoeding.

Te onthouden?

Een re-integratietraject kan ook opgestart worden voor een werknemer die eerder het slachtoffer werd van een arbeidsongeval voor zover de huidige periode van arbeidsongeschiktheid, zelfs ononderbroken, aan een andere oorzaak te wijten is. 

Na de afloop van het re-integratietraject kan de werkgever bijgevolg de arbeidsovereenkomst beëindigen omwille van medische overmacht. 

Bron: Arbeidsrechtbank Luik, afd. Aarlen, 11 oktober 2019, A.J. 18/68/A.