Een nieuwe verlenging van de maatregelen inzake “tijdelijke werkloosheid Covid-19”

24 juli 2020Covid-19

Het bijzondere regime “tijdelijke werkloosheid Covid-19”, werd verlengd tot 31 augustus 2020. Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 werd bevestigd voor bepaalde sectoren en bedrijven die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis. Wat de volledige werkloosheid betreft, wordt de periode waarin de degressiviteit van de uitkeringen bevroren wordt verlengd tot vijf, ipv. drie maanden.


Gelet op het voortduren van de COVID-19 crisis, heeft de federale regering de maatregelen verlengd inzake de versoepeling van de voorwaarden en modaliteiten om gebruik te kunnen maken van tijdelijke werkloosheid, alsook de maatregelen in zake de vrijwaring van de koopkracht van tijdelijk of volledig werklozen.

Onder meer de volgende maatregelen werden dus bevestigd:

1. De algemene verlenging tot 31 augustus 2020 van de maatregelen inzake het regime “tijdelijke werkloosheid – Covid 19”

Het betreft onder meer de volgende maatregelen:

  • De vrijstelling van de wachttijd voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn;
  • Een onbeperkte cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en het pensioen, voor gepensioneerden die tijdelijk werkloos zijn;
  • De vrijstelling voor de tijdelijke werkloze om een controle-kaart bij zich te hebben;
  • De werkloosheidsuitkering wordt berekend op 70% van het geplafonneerde loon (ipv. 65%) en ook de minimumuitkering werd verhoogd;
  • De toekenning van een bijslag van 5,63 EUR per dag en laste van de RVA;
  • De vereenvoudiging van de formaliteiten die moeten nageleefd worden (zowel door de werkgevers als door de tijdelijke werklozen);
  • Enz.

Vanaf september 2020, zal het merendeel van de gebruikelijke regels inzake de tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing worden (behoudens een eventuele nieuwe verlenging) en voor bepaalde bedrijven kan dit inhouden dat zij beroep zullen moeten doen op de economische werkloosheid. Anderzijds is wel reeds voorzien dat de vrijstelling van de wachttijd en de verhoogde uitkering aan 70% minstens tot 31 december 2020 behouden blijven.

2. Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 voor de bedrijven en de sectoren die “uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis”

De voormelde gunstregimes worden tot 31 december 2020 verlengd voor bepaalde sectoren en bedrijven:

  • De uitzonderlijk hard getroffen sectoren zullen bepaald worden in een nog te verschijnen besluit van de Minister van Werk.
  • De “uitzonderlijk hard getroffen bedrijven”, zijn deze die gedurende het tweede trimester van minstens 20% tijdelijke werkloosheid gekend hebben in het “Covid-19 regime” of om economische redenen. Het aantal dagen werkloosheid wordt vergeleken met het totale aantal bij de RSZ aangegeven dagen, uitgezonderd deze dagen die in de DmfA aangegeven werden met de code 30 (verlof zonder wedde), 50 (zieke of ongeval van gemeen recht); 51 (moederschapsverlof op borstvoedingspauzes) en 52 (vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegverlof).

3. Verdere bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

In de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 zullen volledige werklozen geen degressiviteit van hun werkloosheidsuitkering ondergaan.

4. De Toegelaten cumul tussen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en de tijdelijke werkhervatting in één van de vitale sectoren werd eveneens verlengd tot 31 augustus 2020


Te onthouden ?

Het bijzondere regime “Tijdelijke werkloosheid Covid-19” en de belangrijkste koopkrachtmaatregelen voor de tijdelijke werklozen worden algemeen verlengd tot 31 augustus 2020.

Een bijkomende verlenging tot 31 december 2020 van het regime “Tijdelijke werkloosheid Covid-19” is bovendien bevestigd voor de sectoren en bedrijven die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona crisis.


Bron: 

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), B.S., 17 juli 2020, p. 54106.

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), B.S., 17 juli 2020, p. 54109.