Europees Hof van Justitie : De ene wachtdienst is de andere niet !

06 maart 2018Arbeidsovereenkomst

Wanneer een werknemer tijdens zijn wachtdienst verplicht thuis moet blijven teneinde binnen de 8 minuten op de werkplek aanwezig te kunnen zijn, is er volgens het Europees Hof van Justitie sprake van arbeidstijd.

 

In een arrest van 21 februari 2018, beantwoordt het Europees Hof van Justitie een prejudiciële vraag van het Arbeidshof van Brussel omtrent het feit of een wachtdienst die thuis gepresteerd wordt, al dan niet als arbeidstijd moet beschouwd worden wanneer de verplichtingen die tijdens deze wachtdienst op de werknemer rusten dermate strikt zijn dat de mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen zeer sterkt beperkt wordt.

 

De zaak betrof meer bepaald de situatie van een vrijwillige brandweerman die tijdens zijn wachtdienst verplicht was om bij een oproep binnen de 8 minuten op de kazerne aanwezig te zijn.

 

In het arrest verwijst het Hof naar haar eerdere rechtspraak volgens dewelke een wachtdienst waarbij een fysieke aanwezigheid op de werkplek verplicht is, arbeidstijd uitmaakt.

 

Het Hof verwijst verder ook naar de rechtspraak die stelt dat een wachtdienst waarbij de werknemer wel bereikbaar moet zijn, maar niet fysiek op de werkplek aanwezig moet blijven, geen arbeidstijd uitmaakt omdat hij in die situatie zijn tijd vrijer kan besteden en zich met zijn eigen zaken kan bezighouden.  Deze rechtspraak werd in België ook gevolgd door het Hof van Cassatie (Cass. 10 maart 2014, S.13.0029.N,www.juridat.be).

 

Vervolgens nuanceert het Hof deze laatste rechtspraak door te stellen dat wanneer een werknemer tijdens de wachtdienst door de werkgever verplicht wordt om fysiek op een bepaalde plek aanwezig te blijven teneinde binnen de 8 minuten op de werkplek te kunnen arriveren, deze wachtdienst toch als arbeidstijd moet beschouwd worden.  Volgens het Hof vormt een dergelijke vereiste een objectieve beperking voor de werknemer om zich tijdens de wachtdienst aan zijn persoonlijke en sociale interesses te wijden.

 

Te onthouden?

 

Volgens het Europees hof van Justitie is er sprake van arbeidstijd van zodra de verplichtingen die aan de werknemer opgelegd worden tijdens een wachtdienst, een objectieve belemmering vormen voor de werknemer om zich tijdens de wachtdienst aan zijn persoonlijke en sociale interesses te wijden.

 

De concrete manier waarop de wachtdienst vanop afstand georganiseerd wordt, zal dus doorslaggevend zijn om te oordelen of er al dan niet sprake is van arbeidstijd.

 

 

Bron : HvJ, 21 februari 2018, C-518/15 Stad Nijvel / Rudy Matzak, www.curia.eu

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw advocaat bij Sotra

 

Wij letten erop om u informatie te bezorgen die correct, precies en nauwkeurig is. Echter, onderhavige nieuwsbrief is geen juridisch advies en brengt dus niet onze verantwoordelijkheid met zich. Deze brief is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet worden hernomen noch worden verspreid voor commerciële doelstellingen zonder onze toestemming © Sotra, 2018.