Het corona-ouderschapsverlof

15 mei 2020Reglementering

Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 23 van 13 mei 2020, voert een tijdelijke vorm van ouderschapsverlof in dat specifiek kadert in de huidige context van de corona-pandemie.

Hierdoor is een vermindering van de arbeidsprestaties mogelijk in de periode van 1 mei tot 30 juni 2020, mits het akkoord van de werkgever.

Tijdelijk een bijzondere vorm van ouderschapsverlof 

Dit nieuwe type van “corona-ouderschapsverlof” komt bovenop de bestaande regimes van ouderschapsverlof. Hierdoor kunnen werknemers tijdelijk en mits het akkoord van de werkgever, hun arbeidsprestaties verminderen met 20 of 50% om voor hun kinderen te zorgen. Momenteel geldt dit bijzondere regime enkel voor de periode van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.

Het verlof kan opgenomen worden door de biologische ouders, adoptieouders en pleegouders.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het corona-ouderschapsverlof

Om van het corona-ouderschapsverlof gebruik te kunnen maken, moeten de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  • De werknemer moet minstens één maand anciënniteit hebben bij de werkgever;
  • Het kind moet jonger zijn dan 12 jaar. De regelgeving voorziet evenwel in bijzondere leeftijdsvoorwaarden, voor het geval het kind gehandicapt is.

Te volgen procedure

De regelgeving voorziet in specifieke formaliteiten die de werknemer moet naleven.

In de eerste plaats dient de werknemer een schriftelijke aanvraag te doen bij de werkgever, minstens 3 werkdagen voorafgaandelijk aan de gewenste aanvangsdatum van het verlof. De partijen kunnen evenwel akkoord gaan omtrent een kortere periode.

De schriftelijke aanvraag kan zowel per aangetekend schrijven als door een persoonlijk overhandigd geschrift of elektronisch. De werkgever moet de ontvangst van de aanvraag bevestigen.

De aanvraag vermeldt de aanvangs- en einddatum van het verlof, alsook de gewenste modaliteiten (halftijds of 1/5de ) voor de opname van het verlof.

De werkgever is niet verplicht om in te stemmen met de aanvraag. Hij kan deze weigeren. De werkgever informeert de werknemer schriftelijk van zijn beslissing binnen de 3 werkdagen volgend op de aanvraag en in ieder geval voor de gewenste aanvangsdatum van het verlof.

Verder dient de werknemer zijn onderbrekingsuitkering aan de vragen bij de RVA via een online formulier uiterlijk 2 maanden volgend op de aanvang van het ouderschapsverlof. Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen is gelijk aan het bedrag van de normale onderbrekingsuitkering voor ouderschapsverlof, verhoogd met 25%.

De manier waarop het corona-ouderschapsverlof kan uitgeoefend worden

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds opgenomen worden door de arbeidsprestaties te verminderen met 20 of 50%. Bovendien is de vermindering met 50% maar mogelijk voor zover de werknemer minstens voor ¾ van een voltijds uurrooster tewerkgesteld is bij de werkgever.

Het verlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot 30 juni 2020, op één van de volgende manieren:

Aaneensluitend voor de volledige periode;

In één of meerdere periodes van 1 maand, al dan niet aaneensluitend;

In één of meerdere periodes van 1 week, al dan niet aaneensluitend;

Afwisselend in maanden en weken, al dan niet opeenvolgend.

De gevolgen voor het lopende “gewone” ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Daardoor wordt het corona-ouderschapsverlof niet aangerekend op het krediet aan ouderschapsverlof.

Werknemers die momenteel ouderschapsverlof opnemen, kunnen, mits akkoord van de werkgever, ook gebruik maken van het nieuwe regime, door:

  • Ofwel het lopende gewone ouderschapsverlof aan 50 of 20% tijdens de maanden mei en juni om te zetten in het overeenstemmende regime van corona-ouderschapsverlof;
  • Ofwel het lopende ouderschapverlof aan 100 of 10% tijdelijk op te schorten en een aanvraag te doen voor corona-ouderschapsverlof.

Te onthouden ?

Vele kinderen zullen nog niet of slechts tijdelijk opnieuw naar school kunnen in de periode voor 30 juni 2020. Om tegemoet te komen aan de daarmee gepaard gaande opvangproblematiek heeft de federale regering een bijzonder tijdelijk bijkomend regime voor ouderschapsverlof ingevoerd, ingevolge waarvan werknemers, mits het akkoord van de werkgever, hun arbeidsprestaties kunnen verminderen met 20 of 50%.

Bron: Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020.