De kortgedingrechter kan de overgang van een onderneming opschorten

24 apr 2018Collectief arbeidsrecht

Volgens het arbeidshof van Brussel, zetelend in kort geding, kan het niet respecteren van het sociaal overleg in het kader van een conventionele overgang van een onderneming, de werknemers ernstige en moeilijk te herstellen schade berokkenen. Het Hof kan de overgang opschorten zolang de werknemers en hun vertegenwoordigers niet geïnformeerd en geconsulteerd werden.

 

      1.   De feiten

 

De aandeelhouders van een vennootschap die een restaurant uitbaat, verkopen al hun aandelen aan nieuwe aandeelhouders. Deze laatste vertrouwen het beheer van het restaurant toe aan een nieuw management.

 

Toen de nieuwe directie aan de werknemers voorgesteld werd, kondigde zij aan dat er verschillende ontslagen zouden doorgevoerd worden, zonder daarbij verdere toelichtingen betreffende een mogelijk collectief ontslag te geven.

 

Een maand later maakt de vennootschap aan de leden van het CPBW en aan de vakbondsafvaardiging (bij ontstentenis van een OR) haar beslissing bekend dat het handelsfonds en het personeel met ingang van de volgende dag overgedragen zouden worden aan een andere vennootschap. De werknemers ontvangen geen enkele concrete informatie en worden niet geraadpleegd.

 

Bepaalde werknemers en vakbonden dagvaarden de overdrager en de overnemer in kortgeding voor de Voorzitter van de arbeidsrechtbank en verzoeken onder meer om de overgang van de onderneming op te schorten zolang de werknemers niet werden geïnformeerd en geconsulteerd.

 

Bij beschikking verbiedt de Voorzitter van de arbeidsrechtbank elk ontslag dat de toepassing van de wetgeving inzake collectief ontslag met zich mee zou brengen en elke daad van beschikking betreffende onderdelen van het handelsfonds.

 

De overdrager en de overnemer tekenen beroep aan tegen deze beslissing bij het arbeidshof.

 

      2.   De beslissing van het Hof

 

Het Hof wijst erop dat de kortgedingrechter slechts tussenkomt in spoedeisende gevallen, wanneer er een vrees bestaat voor ernstige en onherstelbare schade die een onmiddellijke beslissing vereist. Deze beslissing mag slechts voorlopige maatregelen bevatten die niet op de grond van de zaak vooruitlopen.

 

Bij de overgang van een onderneming zijn de overdrager en de overnemer verplicht de werknemersvertegenwoordigers tijdig voor de overgang te informeren en te consulteren.

 

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet de vakbondsdelegatie tijdig, vóór de overdracht van de onderneming, geïnformeerd en geconsulteerd worden over de gevolgen voor de werknemers van deze overdracht.

 

Voor zover niet aan deze verplichting is voldaan en er een reëel gevaar bestaat dat de overgang gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, is het Hof van oordeel dat de overdrager en de overnemer een inbreuk hebben gepleegd die beëindigd moet worden door het opleggen van sociaal overleg. Volgens het Hof blijft deze informatie- en consultatieverplichting relevant voor de bescherming van de werknemers, zelfs indien de overgang van de onderneming reeds heeft plaatsgevonden.

 

Bijgevolg bevestigt het Hof de beslissing van de eerste rechter in zoverre elk ontslag dat de toepassing van de wetgeving inzake collectief ontslag met zich zou mee brengen verboden wordt, alsook elke daad van beschikking betreffende onderdelen van het handelsfonds. Het Hof bepaalt eveneens een tijdschema voor het sociaal overleg.

 

Te onthouden?

 

Werknemers hebben het recht om in het kader van een overgang van onderneming vóór de feitelijke overgang geïnformeerd en geraadpleegd te worden. Indien deze rechten niet gerespecteerd worden, kan de kortgedingrechter de overdracht van de vennootschap opschorten en sociaal overleg opleggen, ook nadat de overdracht van de vennootschap reeds heeft plaatsgevonden.

 

Bron:

 

Arbh. Brussel, 7 december 2017, A.R. 2017/CB/12, onuitgeg.