Een loonpolitiek die nadelig is voor nieuwe werknemers is niet discriminerend

19 maart 2019Loon

Het feit dat een werkgever alle nieuwe werknemers aanwerft aan een lager loon en hen daarbij in een lager functieniveau inschaalt dan de werknemers die reeds in dienst zijn, maakt geen indirecte discriminatie op grond van leeftijd uit.

 

1. De feiten

 

In 2011 neemt het Ierse ministerie van onderwijs twee jonge leerkrachten in dienst.

 

Een ministeriële omzendbrief voorziet dat vanaf 1 januari 2011:

 

  • de lonen van nieuwe leerkrachten 10% lager zal liggen dan de lonen van de reeds aangeworven leerkrachten;
  • nieuwe leerkrachten zullen in een lagere rang zullen worden ingeschaald dan de leerkrachten die voor die datum werden aangeworven. 

 

Dit nieuwe regime werd toegepast op alle leerkrachten die werden aangeworven na 1 januari 2011, ongeacht hun leeftijd.

De twee leerkrachten betwisten deze maatregelen en voeren aan dat er sprake is van een indirecte discriminatie op grond van hun leeftijd, aangezien 70% van de leerkrachten die door deze hervorming worden getroffen, jonger is dan 25 jaar.

 

2. Beslissing van het Hof

 

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep verbiedt alle vormen van directe of indirecte discriminatie, onder meer op grond van leeftijd.

 

  • Directe discriminatie op grond van leeftijd doet zich voor wanneer een persoon van een bepaalde leeftijd minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie. 

 

  • Er is sprake van indirecte discriminatie op grond van leeftijd wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

 

Volgens het Hof worden de nieuwe leerkrachten anders behandeld dan de leerkrachten die reeds in dienst waren. 

 

Het Hof stelt evenwel vast dat de aanwervingsdatum het enige relevante criterium is voor de toepassing van het nieuwe loon- en classificatiesysteem is, ongeacht hun leeftijd op het tijdstip van de aanwerving.

 

Volgens het Hof is dit criterium een objectief en neutraal gegeven, los van de leeftijd van de aangestelde personen. Het feit dat het merendeel van de nieuwe aanwervingen, jonger is dan 25 jaar, is irrelevant. 

 

Bijgevolg zijn de nieuwe loonvoorwaarden die door de werkgever zijn ingevoerd niet gebaseerd op criteria die direct of indirect verband houden met de leeftijd van de werknemers. Er is in dit geval dus geen sprake van directe of indirecte discriminatie.

 

3. Wat te onthouden?

 

De werkgever kan bij de aanwerving van nieuwe werknemers minder gunstige arbeidsvoorwaarden (salaris, schaalniveau, enz.) toepassen dan de voorwaarden die gelden voor werknemers die reeds in dienst zijn. 

 

De werkgever moet er evenwel op toezien dat: 

 

  • hij de wettelijke en reglementaire arbeidsvoorwaarden en loonschalen respecteert; 
  • hij een datum bepaalt waarop de nieuwe arbeidsvoorwaarden zullen worden toegepast; 
  • hij de nieuwe voorwaarden op alle nieuwe aanwervingen toegepast, ongeacht hun leeftijd.

 

 

Bron: HvJ 14 februari 2019, C-154/18, www.curia.europa.eu