Outplacement : nieuwe regels voor langdurig zieke werknemers

23 feb 2018Reglementering

Reeds geruime tijd werd de kritiek geuit dat de outplacementregeling niet afgestemd was op de situatie van arbeidsongeschikte werknemers.

De wet van 15 januari 2018 komt hieraan tegemoet en voortaan kan een werknemer die om medische redenen niet in staat is om een outplacement te volgen, verzaken aan zijn recht op outplacement en zo zijn recht op een volledige opzeggingsvergoeding behouden.

 

Volgens het “algemeen regime”, heeft een ontslagen werknemer die recht heeft op een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, automatisch recht op een outplacement ten koste van de werkgever.  Ter compensatie voor de outplacementkosten, mag de werkgever 4 weken loon inhouden op de opzeggingsvergoeding, ongeacht het feit of de werknemer de outplacementbegeleiding al dan niet aanvaardt of aanvat.

 

Het outplacement heeft betrekking op een begeleiding van minstens 60 uren, dewelke binnen de 12 maanden na de aanvaarding van het aanbod moet gevolgd worden in verschillende fasen.

 

Het valt evenwel voor dat het reeds van bij het ontslag vaststaat dat de werknemer om medische redenen nooit in staat zal zijn om dit outplacement ook daadwerkelijk te volgen. 

 

Voor dergelijke situaties, maakt de wet het thans mogelijk voor de werknemer om aan zijn recht op outplacement te verzaken, en zo de integrale opzeggingsvergoeding uitbetaald te krijgen.

 

De werknemer dient hiertoe binnen de 7 dagen volgend op de kennisname van het ontslag, met een medisch attest aan te tonen dat hij om medische redenen niet in staat is om het outplacement te volgen.  De wet voorziet dat de werkgever de mogelijkheid heeft om een controle-arts aan te stellen die in dat geval het attest van de behandelend arts dient te bevestigen.

 

In de praktijk kunnen zich dan ook de volgende situaties voordoen naar aanleiding van het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die recht heeft op outplacement:

 

(1)     De werknemer onderneemt niets

De werknemer behoudt het recht op outplacement en de werkgever mag 4 weken loon inhouden op de opzeggingsvergoeding.

 

(2)     De werknemer legt binnen de 7 dagen een medisch attest voor, hetgeen aanvaard wordt door de werkgever

De werkgever hoeft geen outplacement aanbod meer te doen en hij dient de integrale opzeggingsvergoeding uit te betalen.

 

(3)     De werknemer legt binnen de 7 dagen een medisch attest voor, maar het wordt niet bevestigd door de door de werkgever aangestelde controle-arts

De werknemer behoudt het recht op outplacement en de werkgever mag 4 weken loon inhouden op de opzeggingsvergoeding.

 

Te onthouden?

Indien u voortaan een arbeidsongeschikte werknemer ontslaat die binnen het algemeen regime van outplacement valt, kan het zijn dat deze werknemer binnen de 7 dagen volgend op de kennisname van zijn ontslag verzaakt aan het recht op outplacement.  In dat geval hoeft u geen outplacement aanbod meer te doen, maar mag u ook geen 4 weken loon meer inhouden op de opzeggingsvergoeding.

 

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S., 5 februari 2018

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw advocaat bij Sotra

 

Wij letten erop om u informatie te bezorgen die correct, precies en nauwkeurig is. Echter, onderhavig artikel is geen juridisch advies en brengt dus niet onze verantwoordelijkheid met zich. Dit artikel is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet worden hernomen noch worden verspreid voor commerciële doelstellingen zonder onze toestemming © Sotra, 2018.