Een progressieve werkhervatting is niet langer nadelig voor de vakantierechten

02 juli 2018Reglementering

Voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld, worden onvolledige arbeidsdagen in het kader van een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid, voortaan gelijkgesteld met volledige arbeidsdagen.

 

In België worden de vakantierechten van een werknemer bepaald aan de hand van de verrichte arbeidsprestaties in het voorgaande kalenderjaar.

 

Deze regelgeving voorziet dat bepaalde periodes van volledige afwezigheid met effectieve arbeid worden gelijkgesteld voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

 

Een Koninklijk besluit van 7 juni 2018 vult een lacune in deze regelgeving aan door een bijkomende gelijkstelling te voorzien. Voor de bepaling van de vakantierechten worden sommige onvolledige werkdagen nu gelijkgesteld met volledige werkdagen.

 

Zo heeft een werknemer die na een periode van arbeidsongeschiktheid met instemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het werk tijdelijk gedeeltelijk hervat, recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld alsof hij een volledige dag gewerkt zou hebben.

 

Dit geldt zowel voor periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte of een arbeidsongeval, als ten gevolge van een ziekte of een privé-ongeval.

 

Dit Koninklijk besluit is in werking getreden op 1 januari 2018. Het is met andere woorden van toepassing op het "vakantiedienstjaar 2018" - het jaar waarin het recht op jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd - voor het "vakantiejaar 2019" - het jaar waarin de werknemer zijn in 2018 verworven recht op jaarlijkse vakantie zal uitoefenen.

 

Te onthouden?

 

De gedeeltelijke werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid komt steeds vaker voor, met name in het kader van het re-integratietraject.

 

Werknemers die na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdelijk deeltijds gaan werken, worden voortaan niet langer benadeeld voor wat de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld betreft. De deeltijdse arbeidsdagen worden nu gelijkgesteld met volledige arbeidsdagen, voor wat de berekening van hun vakantierechten betreft.