Sociaal strafrecht: de werkgever is aansprakelijk voor de boetes opgelegd aan “aangestelden”

28 okt 2020Reglementering

In een zaak betreffende pesterijen op het werk, oordeelt de correctionele rechter dat de werkgever enkel aansprakelijk is voor boetes opgelegd aan “aangestelden”. Niet zomaar elke werknemer is evenwel een aangestelde van de werkgever, in de zin van het sociaal strafwetboek.

Context

Een werknemer maakt zich schuldig aan ongepast taalgebruik en dito gedrag tegenover een collega en valt haar te pas en te onpas lastig met mails, berichten en brieven. Ondanks de herhaaldelijke om haar niet meer te contacteren, volhardt de werknemer in zijn gedrag.

Het slachtoffer dient een strafklacht in en de zaak komt voor de correctionele rechtbank. De werknemer wordt beschuldigd van pesterijen op het werk en stalking. Ook de werkgever wordt gedagvaard als “burgerrechtelijk aansprakelijke” partij, voor de betaling van de boetes waartoe de werknemer eventueel zou veroordeeld worden.

Beslissing van de rechtbank

De werknemer wordt veroordeeld voor feiten van pesterijen en stalking. De vraag stelt zich of de werkgever nu moet opdraaien voor de bedragen waartoe de werknemer veroordeeld wordt.

De werkgever betwist deze aansprakelijkheid omdat volgens het sociaal strafwetboek de werkgever enkel burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de boetes die opgelegd worden aan een “aangestelde”.  

Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de “aangestelde” enkel diegene die “het gezag en de nodige bevoegdheden heeft om de effectieve naleving van de wet te garanderen, zelfs als deze bevoegdheden beperkt zijn in tijd en ruimte”. Het begrip “aangestelde” is in het sociaal strafrecht dus strikter afgebakend dan in het burgerlijk recht en beperkt tot diegene die effectief een deel van het werkgeversgezag uitoefent.

In dit geval had de werknemer niet dergelijke bevoegdheden, zodat de werkgever niet aansprakelijk was voor de bedragen waartoe hij veroordeeld werd.

Te onthouden?

Volgens het sociaal strafrecht is een werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van geldboetes die opgelegd worden aan aangestelden en mandatarissen.

In het besproken vonnis, oordeelt de rechtbank dat het begrip “aangestelde” in het sociaal strafwetboek strikter afgebakend wordt dan in het burgerlijk recht. Enkel die werknemers die over het gezag en de bevoegdheid beschikken om de naleving van de wetten af te dwingen, zijn aangestelden in de zin van het sociaal strafwetboek.

Wij merken evenwel op dat deze uitspraak specifiek betrekking heeft op het sociaal strafecht, en dus geen afbreuk doet aan het feit dat een werkgever nog steeds burgerrechtelijk aansprakelijk blijft voor de verkeersboetes die de werknemer oploopt in de uitoefening van de functie.


Bron: Corr. Henegouwen (afd. Doornik), 16 september 2020, notitienummer 15AT719, onuitgegeven (definitieve uitspraak)