Sociale Inspecteurs mogen zich voortaan voordoen als werknemer of klant om discriminatie op te sporen

09 feb 2018Reglementering

Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet past het Sociaal Strafwetboek op verschillende punten aan.

 

Wij lichten verder toe welke deze nieuwe specifieke bevoegdheden zijn en op welke wijze ze door de inspecteurs kunnen worden aangewend.

 

   1.   Bijzondere bevoegdheden van de sociale inspecteurs

 

In het kader van de strijd tegen discriminatie binnen bedrijven, mogen inspecteurs zich vanaf 1 april 2018 voordoen als :

  • klanten of potentiële klanten;
  • werknemers of potentiële werknemers.

 

Zo kunnen zij discriminatie op basis van een beschermd criterium (bv. leeftijd, ras, geslacht, seksuele of religieuze geaardheid, syndicale, filosofische of politieke overtuigingen, gezondheidstoestand, handicap, etc.) opsporen en vaststellen.

 

In dat kader zullen de sociale inspecteurs dus niet hun identiteit moeten meedelen of hun legitimatiebewijs moeten voorleggen.

 

   2.   Uitoefeningsvoorwaarden en waarborgen verbonden aan deze nieuwe bevoegdheden

 

De sociale inspectie kan deze nieuwe opsporingsmethodes maar aanwenden in bepaalde omstandigheden en na voorafgaande toestemming en onder toezicht van een magistraat.

 

      2.1.   Bestaan van objectieve aanwijzingen

 

De inspecteurs kunnen deze bijzondere opsporingsmethode enkel toepassen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie.  Volgens de wet houdt dit in dat er:

  • een klacht of een melding van discriminatie dient te zijn en;
  • dat deze ondersteund wordt door resultaten van " datamining " en " datamatching".

 

      2.2.   Schriftelijk en voorafgaand akkoord van een magistraat

 

Alvorens zich “anoniem” als klant of werknemer te kunnen voordoen, moeten de inspecteurs een schriftelijke en voorafgaande toestemming vragen aan de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

 

In geval van akkoord bepaalt deze magistraat de omvang van de opdracht van de inspecteurs.

 

Zonder deze voorafgaandelijke toestemming kunnen de sociale inspecteurs geen gebruik maken van deze nieuwe opsporingsmethodes.

 

      2.3.   Proportionaliteitsprincipe

 

De nieuwe onderzoeksmethodes mogen niet verder gaan dan hetgeen strikt noodzakelijk is.

 

Dit houdt in dat zij beperkt moeten blijven tot het creëren van de mogelijkheid om een discriminerende praktijk aan het licht te brengen.  Een en ander mag er niet toe leiden dat een discriminerende praktijk gecreëerd wordt, terwijl er geen ernstige aanwijzing was van praktijken die men kan bestempelen als zijnde directe of indirecte discriminatie.

 

De specifieke bevoegdheden van de sociale inspecteurs mogen slechts worden uitgeoefend indien zij noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het toezicht om de omstandigheden die gelden voor regelmatige of potentiële klanten, alsook voor werknemers of potentiële werknemers te kunnen vaststellen, en indien deze vaststellingen op geen enkele andere wijze kunnen worden gedaan.

 

Bovendien mogen de betrokken personen niet worden geprovoceerd in de zin van artikel 30 van de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering.

 

      2.4.   Het verslag

 

Aan het einde van de controle moeten de sociale inspecteurs een verslag opstellen van alle ondernomen acties en resultaten.  Dit verslag moet worden meegedeeld aan de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

 

 

Te onthouden ?

 

Vanaf 1 april 2018 kunnen sociale inspecteurs zich als (potentiële) klant of werknemer voordoen om inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving op te sporen. Deze nieuwe bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend in de gevallen voorzien door de wet en mits een voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

 

Bron : De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S., 5 februari 2018.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw advocaat bij Sotra

 

Wij letten erop om u informatie te bezorgen die correct, precies en nauwkeurig is. Echter, onderhavige nieuwsbrief is geen juridisch advies en brengt dus niet onze verantwoordelijkheid met zich. Deze brief is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet worden hernomen noch worden verspreid voor commerciële doelstellingen zonder onze toestemming © Sotra, 2018.