Sociale verkiezingen 2020 : verruiming van de keuze voor elektronisch stemmen

17 juli 2020Collectief arbeidsrecht

In afwachting van een beslissing over de data van de sociale verkiezingen, heeft de wetgever reeds de mogelijkheid tot elektronisch stemmen verruimd, ook voor bedrijven waar er momenteel geen personeelsvertegenwoordiging is. 

1. Elektronisch stemmen

Ondernemingen die op dag X hadden besloten om geen elektronische stemming te organiseren, kunnen onder bepaalde voorwaarden deze beslissing toch nog herzien. Ook in de ondernemingen waar de elektronische stemming per definitie niet mogelijk was bij gebreke aan een personeelsvertegenwoordiging, zou de stemming alsnog elektronisch kunnen georganiseerd worden.

Hiervoor is het akkoord vereist van zowel de werkgever als alle representatieve werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken werknemerscategorie. 

Bijgevolg kunnen ondernemingen die op dit moment nog geen overlegorgaan hebben eveneens een elektronische stemming organiseren indien hierover een akkoord kan worden bereikt.

  • Wanneer? Een dergelijk akkoord kan alleen worden gesloten tussen X+36 (tussen 23 september en 6 oktober 2020, afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum) en X+56 (tussen 13 en 26 oktober 2020, afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum). De exacte data zullen nog worden bevestigd in een Koninklijk Besluit, dat in augustus wordt verwacht.
  • Wat? Het akkoord moet alle modaliteiten van het elektronisch stemmen regelen (de categorieën van functies waarvoor het elektronisch stemmen wordt georganiseerd, de praktische afspraken rond de stemming, de wijze van identificatie van de kiezers, enz.).
  • Hoe? Het akkoord moet onmiddellijk ter kennis van de werknemers worden gebracht door aanplakking van een bericht in de onderneming. Een elektronische mededeling is eveneens mogelijk, op voorwaarde dat alle werknemers er tijdens de normale werkuren toegang toe hebben.

Het akkoord wordt tegelijkertijd meegedeeld aan de FOD WASO.

2. Vaststelling van een eventuele nieuwe uurregeling voor de stemming

De oorspronkelijke uurregeling wordt in principe niet gewijzigd.

Het is echter mogelijk dat de naleving van de gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 (social distancing, circulatieregels, desinfectie van de steminfrastructuur, enz.) de stemming zullen vertragen. 

De NAR is dan ook van mening dat door middel van een beslissing van de bestaande organen of, bij ontstentenis, bij eenzijdige beslissing van de werkgever, een nieuwe uurregeling kan worden opgesteld.

3. De nieuwe verkiezingsperiode

De NAR stelt voor om de kiesverrichtingen te laten plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. 

Deze data moeten nog worden bevestigd bij Koninklijk Besluit, dat naar verluidt in augustus zal gepubliceerd worden.

Te onthouden?

Ondernemingen die initieel beslist hadden om geen elektronische stemming te organiseren, of ondernemingen die voorheen deze mogelijkheid niet hadden omdat er geen personeelsvertegenwoordiging was binnen de onderneming, kunnen nu toch opteren voor een elektronische stemming, indien hierover een akkoord kan worden gesloten met al de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten voorgedragen hebben.

De verkiezingen zullen, onder voorbehoud van bevestiging, plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. 

Bronnen : 

Wetsontwerp aangenomen op 13 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie om de termijn voor het afsluiten van een akkoord om elektronisch stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020 te verlengen, doc. 55 nr. 1404/004.

Advies nr. 2.169 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, 30 juni 2020.