Tijdelijke werkloosheid Covid-19: De “uitzonderlijk hard getroffen” ondernemingen moeten zo snel mogelijk een kennisgeving aan de RVA doen

13 aug 2020Sociale zekerheid

Ondernemingen die “uitzonderlijk hard getroffen” zijn door de corona pandemie én die de RVA hiervan tijdig op de hoogte brengen, kunnen ook na 31 augustus 2020 nog gebruik maken van het vereenvoudigd regime “tijdelijke werkloosheid – Covid 19”.


1. Context

Sinds 13 maart 2020 en tot 31 augustus 2020 geldt er een vereenvoudigd regime van “tijdelijke werkloosheid Covid-19”.

De belangrijkste uitgangspunten van dit regime zijn (i) een soepele interpretatie van het begrip overmacht, waarbij alle situaties van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de Covid-crisis als overmacht beschouwd worden en (ii) een administratieve vereenvoudiging van de formaliteiten die zowel de werkgevers als de werknemers normaal gezien moeten respecteren.

Vanaf 1 september 2020 zullen evenwel enkel nog “uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren en ondernemingen” gebruik kunnen maken van dit vereenvoudigd regime en dit voorlopig tot 31 december 2020.

De overige werkgevers die vanaf 1 september 2020 nog personeel tijdelijk werkloos willen stellen omwille van een daling van het werkvolume omwille van economische redenen, zullen hiervoor opnieuw de bestaande procedures moeten volgen. De voorwaarden en procedures voor economische werkloosheid kan u nalezen op deze infofiche van de RVA.


2. Formaliteiten te vervullen door de uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen

Om verder gebruik te kunnen maken van het vereenvoudigd regime “tijdelijke werkloosheid Covid-19”, moeten werkgevers vanaf 1 september 2020 kunnen aantonen dat:

  • Zij behoren een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de regering, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd, of; 
  • Zij tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid gekend hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (voor bijkomende toelichtingen: klik hier).

Indien de onderneming aan één van deze twee voorwaarden voldoet, dan moet de onderneming een formulier C106A-CORONA-HGO per e-mail te versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is.

De RVA heeft 2 weken de tijd om te antwoorden op de aanvraag. Bij een positief antwoord kan de onderneming ook na 31 augustus 2020 tijdelijk verder gebruik maken het vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid Covid-19.


Te onthouden ?

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel “uitzonderlijk hard getroffen” sectoren en ondernemingen nog verder gebruik maken van vereenvoudigd regime tijdelijke werkloosheid Covid-19 en dit in principe tot en met 31 december 2020.

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, moeten zo snel mogelijk en bij voorkeur uiterlijk 17 augustus 2020 een specifiek formulier indienen bij de RVA. De termijn om goedkeuring te krijgen van de RVA bedraagt immers maximaal 2 weken.