Verduidelijkingen inzake de berekening van het VAA voor GSM, internet, etc.

18 juni 2018Loon

Op 24 mei 2018 heeft de FOD Financiën een circulaire gepubliceerd waarin ze haar standpunt verduidelijkt ten aanzien van het voordeel alle aard (VAA) dat voortvloeit uit het privégebruik van een PC, een tablet, een internetverbinding, een GSM of een vast of mobiel telefoonabonnement. 

 

De FOD Financiën voorziet vier gevallen waarin er geen of een verminderd VAA moet worden aangegeven wanneer een werkgever communicatiemiddelen aan werknemers ter beschikking stelt die ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden.

 

1. Split billing

 

Een split bill-regeling van het mobiel telefoon- en internetabonnement houdt in dat het privégebruik ervan afzonderlijk en rechtstreeks door de provider wordt gefactureerd aan de werknemer.

 

Wanneer een werkgever dit systeem toepast, moet er geen VAA worden berekend voor het abonnement, maar evenmin voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon (toestel).

 

De afwezigheid van een VAA heeft betrekking op het toestel zelf, het telefoonabonnement en het internetabonnement. Indien echter slechts voor één van beide abonnementen split billing geldt, moet zowel voor het toestel als voor de twee abonnementen een VAA worden aangegeven.

 

2. Occasioneel privégebruik

 

De circulaire nr. 2017/C/82 van 13 december 2017 bepaalde onder meer dat er in geval van een occasioneel privégebruik binnen de lokalen van de onderneming van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, geen VAA diende aangegeven te worden.

 

Indien de werknemer deze werkmiddelen dus occasioneel ook buiten de onderneming gebruikte (bijvoorbeeld tijdens een dag telewerken of tijdens een verplaatsing naar een werf of naar klanten), diende er wel een VAA worden aangegeven. 

 

In circulaire nr. 2018/C/63 wordt nu bepaald dat wanneer een werknemer slechts af en toe uitsluitend tijdens de arbeidstijd voor privédoeleinden gebruik maakt van een pc, tablet, internetverbinding, mobiele telefoon of een vaste of mobiel telefoonabonnement, geen VAA moet worden aangegeven, ongeacht of dit gebruik al dan niet binnen de lokalen van de onderneming plaatsvindt.

 

3. De eigen bijdrage 

 

Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegekend, mag het forfaitair vastgestelde voordeel van alle aard worden verminderd met de eigen bijdrage in dat voordeel.

 

De persoonlijke bijdrage van de werknemer mag evenwel uitsluitend in mindering worden gebracht van het VAA voor het specifieke voordeel waarvoor een persoonlijke bijdrage gevraagd wordt.

 

Een eventueel saldo kan dus niet worden afgetrokken van een ander belastbaar voordeel. Bovendien kan het eventuele saldo evenmin naar het volgende jaar overgedragen worden.

 

4.Terbeschikkingstelling gedurende slechts een gedeelte van het belastbare tijdperk

 

De forfaitair geraamde voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een PC, een tablet, een internetverbinding, een mobiele telefoon of een vast of mobiel telefoonabonnement hebben betrekking op een volledig jaar.

 

Indien de terbeschikkingstelling slechts op een gedeelte van het belastbaar tijdperk betrekking heeft, moet het bedrag van het belastbare VAA vastgesteld worden in functie van het aantal dagen van de terbeschikkingstelling (pro rata temporis).

 

Voor de berekening van het aantal kalenderdagen moet rekening worden gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling, maar niet met de laatste dag waarop die terbeschikkingstelling eindigt.

 

Te onthouden?

 

Indien de werkgever communicatiemiddelen ter beschikking stelt, besluit de belastingadministratie dat er geen VAA aangegeven moet worden wanneer:

 

  • het privégebruik van de mobiele telefoon- en internetabonnementen rechtstreeks door de provider aan de werknemer worden gefactureerd, of;
  • het privégebruik slechts occasioneel voorkomt tijdens de arbeidstijd.

 

Bovendien kan het aan te geven VAA worden verlaagd wanneer:

 

  • de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het gebruik van het bedrijfsmateriaal;
  • de werknemer slechts gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdsperk gebruik kan maken van de communicatiemiddelen.

 

Bron: Circulaire 2018/C/63 van 24 mei 2018 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, www.fisconetplus.be.