Een werkgever mag onder bepaalde voorwaarden de harde schijf van een werknemer controleren

13 maart 2018Reglementering

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat er sprake is van een schending van de privacy van een werknemer, wanneer een werkgever de harde schijf van de bedrijfsPC van deze werknemer controleert.

 

Een dergelijke inmenging is evenwel geoorloofd, indien (i) dit voorzien wordt in de interne regels van de onderneming, (ii) het bedoeld is om de naleving van de afgesproken regels te waarborgen, en (iii) het beperkt is tot de controle van de bestanden die door de werknemer niet uitdrukkelijk als «privé» worden aangeduid.

 

 

1.         De feiten

 

De IT-policy van een werkgever in de publieke sector in Frankrijk bepaalt dat de informaticatoepassingen die aan de werknemers ter beschikking worden gesteld, voor professionele doeleinden moeten worden gebruikt. Occasioneel privégebruik wordt getolereerd zolang de persoonlijke bestanden worden aangeduid met de uitdrukkelijke vermelding van het woord « privé ».

 

Tijdens een periode van afwezigheid controleerde de werkgever de harde schijf van de professionele computer van een werknemer. Tijdens deze controle ontdekte de werkgever vervalste documenten ten voordele van derden, alsook pornografische bestanden. Deze bestanden werden in een map met als titel «persoonlijke bestanden» opgeslagen. In navolging hiervan werd de werknemer ontslagen.

 

Alle nationale rechtbanken waaraan deze zaak werd voorgelegd, beslisten dat de werkgever het recht op privacy van de werknemer niet had geschonden.

 

In laatste instantie bracht de werknemer de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De werknemer voerde aan dat zijn privacy geschonden was doordat de werkgever de persoonlijke bestanden die zich op de harde schijf van zijn professionele computer bevonden, had geopend buiten zijn aanwezigheid om.

 

2.         Beslissing van het Hof

 

a. De inmenging in het privéleven van de werknemer

 

Het Hof oordeelt dat de werkgever het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer geschonden had, aangezien zij persoonlijke bestanden van de werknemer had geopend zonder dat de werknemer daarvan op de hoogte of zonder dat hij daarbij aanwezig was.

 

Het Hof gaat niettemin na of aan de voorwaarden voor een gerechtvaardigde inmenging in het privéleven van de werknemer voldaan is. Een dergelijke inmenging kan alleen worden toegestaan indien (a) dit bij wet is toegestaan, (b) het een legitiem doel nastreeft en (c) het noodzakelijk is in een democratische samenleving, d.w.z. in verhouding staat tot het nagestreefde legitieme doel.

 

b. De inmenging is toegestaan bij wet

 

De nationale wetgeving en rechtspraak stellen de voorwaarden vast op basis waarvan de werkgever toegang kan verkrijgen tot de bestanden die opgeslagen zijn op de harde schijf van een aan de werknemer ter beschikking gestelde computer. Het Hof besluit vervolgens dat de inmenging een wettelijke basis heeft.

 

c. De inmenging heeft een legitiem doel

 

Het Hof erkent dat de inmenging bedoeld was om de rechten van de werkgever te beschermen. Volgens het Hof mag een werkgever «nagaan of ded werknemers de hen ter beschikking gestelde computerapparatuur gebruiken voor de uitoefening van hun taken overeenkomstig hun contractuele verplichtingen en de toepasselijke regelgeving».

 

d. De inmenging is proportioneel ten opzichte van het nagestreefde legitieme doel

 

Het Hof stelt vast dat de bedrijfseigen regels en het toepasselijke nationale recht, de werkgever toelaten om de professionele bestanden die zich bevinden op de harde schijf van een aan de werknemer ter beschikking gestelde computers, te openen. «Tenzij er sprake is van een bepaald risico of in specifieke gevallen», kan de werkgever niet stiekem bestanden openen die als persoonlijk zijn aangeduid. Deze bestanden mogen enkel worden geopend in het bijzijn van de werknemer of nadat hij werd opgeroepen.

 

Volgens het Hof respecteerde de werkgever deze beschermingsmaatregelen tegen misbruik en willekeur. De bestanden die werden geraadpleegd, waren immers niet aangemerkt als zijnde «privé», zoals voorzien in de IT-Policy. Zo kon de werkgever de bestanden op de harde schijf van de werknemer controleren zonder de werknemer hierover te informeren en zonder hem op te roepen.

 

Het Hof bevestigt ook dat de sanctie in verhouding staat tot de vastgestelde inbreuk. De substantiële schending door de werknemer van de interne regels voor het gebruik van de computerapparatuur rechtvaardigde het ontslag.

 

e. Conclusie

 

Hoewel er sprake is van een inmening in het privé-leven van de werknemer, is deze inmenging volgens het Hof wettelijk geregeld, legitiem en proportioneel ten opzichte van het legitieme doel. Deze inmening was dus niet onrechtmatig en de werknemer kan zich niet op een schending van zijn recht op privacy beroepen om het ontslag aan te vechten.

 

Wat te onthouden?

 

Een werkgever die een computer ter beschikking stelt van een werknemer moet in het arbeidsreglement vermelden dat:

 

  • de aan de werknemers ter beschikking gestelde computerapparatuur, uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik;
  • het privégebruik van deze computerapparatuur alleen getolereerd wordt;
  • indien er computerapparatuur voor privégebruik wordt gebruikt, dan moeten de persoonlijke bestanden van de werknemer die op de harde schijf van de computer (of op de servers van het bedrijf) opgeslagen worden, uitdrukkelijk als «privé» worden aangeduid;
  • de werkgever het recht heeft om de inhoud van de aan de werknemer ter beschikking gestelde computer te controleren.

 

Wanneer het arbeidsreglement van de werkgever deze informatie bevat, heeft de werkgever vrije toegang tot alle bestanden die zich bevinden op de aan de werknemer ter beschikking gestelde computer, met uitzondering van bestanden die door de werknemer als «privé» zijn aangemerkt.

 

Bron

EHRM 22 februari 2018, nr. 588/13, Libert/Frankrijk.

 

Deze uitspraak is niet definitief. De werknemer beschikt over drie maanden vanaf de datum van de uitspraak van het arrest om een verzoek in te dienen om de zaak te verwijzen naar de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw advocaat bij Sotra

Wij letten erop om u informatie te bezorgen die correct, precies en nauwkeurig is. Echter, onderhavige nieuwsbrief is geen juridisch advies en brengt dus niet onze verantwoordelijkheid met zich. Deze brief is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet worden hernomen noch worden verspreid voor commerciële doelstellingen zonder onze toestemming © Sotra, 2018.